zaterdag, 25. juli 2009 - 10:44

NZa voorlopig negatief over fusie AMC-VZA

Amsterdam

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de voorgenomen fusie tussen het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam nader te onderzoeken. De NZa acht de kans groot dat de fusie nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg in de regio.

De NZa hecht er groot belang aan dat de keuze voor het ziekenhuis waar patiënten in levensbedreigende situaties naartoe worden vervoerd niet wordt beïnvloed door financiële belangen.

Vanaf 2011 wordt per regio aan één ambulancedienst een vergunning verleend. Die krijgt daarmee een zeer sterke positie op de markt voor ambulancevervoer. Wanneer de fusie doorgang vindt en Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZa) de vergunning krijgt betekent dit dat de meldkamer, de ambulancedienst én een ziekenhuis in handen komen van één partij. Dat brengt een aantal risico’s met zich mee.

Ten eerste kan er een prikkel ontstaan om patiënten zoveel mogelijk naar het AMC te sturen. De keuze voor een ziekenhuis in levensbedreigende situaties moet uitsluitend worden gemaakt op basis van medisch inhoudelijke gronden, niet op basis van financiële prikkels. In situaties waar de patiënt een keus heeft moet hij/zij of de familie aan kunnen geven naar welk ziekenhuis de patiënt gaat. Ten tweede bestaat het risico dat de concurrentieverhoudingen tussen de ziekenhuizen in de regio Amsterdam wordt verstoord doordat de ambulancedienst vaker voor het AMC zal kiezen.
Provincie:
Tag(s):