donderdag, 26. maart 2009 - 22:07

Omwonenden goed te spreken over het Dwingelderveld

Assen

Omwonenden van het Nationaal Park Dwingelderveld zijn in hoge mate tevreden met het park en komen graag in dit natuurgebied. Ze geven het park een 7,8 als rapportcijfer. Als pluspunten noemen ze de afwisseling in de natuur, de ruimte en rust en de bereikbaarheid voor voetgan-gers, fietsers en ruiters. De inrichtingsmaatregelen Dwingelderveld, die gericht zijn op onder-meer verhoging van de waterstand, omvorming van de weg Lhee-Kraloo en natuurherstel, krij-gen een krappe voldoende. De meeste omwonenden vinden dat zij voldoende geïnformeerd worden over de plannen en het Nationaal Park.

Bovenstaande conclusies komen uit een onderzoek naar het draagvlak voor het park, dat de afgelo-pen maanden is uitgevoerd. Doel van het onderzoek was te achterhalen in hoeverre omwonenden tevreden zijn met de ontwikkelingen in het Nationaal Park. Er werd gekeken naar drie aspecten: het park inclusief de natuur, de voorgenomen inrichtingsmaatregelen in delen van het Dwingelderveld en tenslotte de informatiebehoefte bij omwonenden.

De omwonenden zijn goed te spreken over het Nationaal Park. Meer dan 72% weet dat de hoofddoel-stelling van het Nationaal Park het instandhouden en ontwikkelen van natte heide is. Een ruime meer-derheid beoordeelt het beheer als goed of redelijk. De mensen die minder positief waren, hadden als voornaamste klacht dat het bos op sommige plekken wat rommelig oogt. Ruim 68% geeft aan dat de aanwezigheid van het Nationaal Park hun woongenot verhoogt.

De inrichtingsplannen die de overheden en beheerders gezamenlijk hebben aangekondigd, krijgen een zesje van de omwonenden. De meesten vinden het goed dat de natuur hersteld wordt en dat de heide nog groter en stiller wordt. Ze denken echter dat het gebied wel natter wordt en dat ze vaker laarzen nodig hebben bij het wandelen. De omvorming van de weg Lhee-Kraloo tot een zandpad
levert verschillende reacties op. Iets meer dan de helft van de geënquêteerden vindt het jammer dat dit een zandweg wordt. Ze zijn wel te spreken over de ontheffingsmogelijkheid die de gemeente Wes-terveld biedt.

Bijna 70% van de ondervraagden is tevreden met de manier waarop ze op de hoogte gehouden wor-den over het park. Met name het informatiebulletin Veldspraak is populair. Sommigen willen liever persoonlijk benaderd worden en willen meer invloed van omwonenden op de inrichting van het Dwin-gelderveld. Om hieraan te voldoen zijn twee omwonenden opgenomen in de werkgroep die de plan-vorming van de Inrichting Dwingelderveld voorbereidt. Zij kunnen zo tijdig input uit de streek leveren. Uiteraard krijgen de omwonenden ook dit jaar informatie over de plannen en over de vele mogelijkhe-den die Nationaal Park Dwingelderveld biedt.
Provincie:
Tag(s):