donderdag, 4. juni 2009 - 13:38

Onderzoek Engelse Schans naar archeologische resten

Lievelde

In opdracht van de gemeente Oost Gelre wordt op dinsdag 9 juni een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij de Engelse Schans in Lievelde. Het onderzoek vindt plaats in verband met de voorgenomen bouw van woningen bij de Engelse Schans.

In het kader van het bestemmingsplan Engelse Schans is in 2008 een archeologisch bureauonderzoek, gecombineerd met booronderzoek uitgevoerd. Aan de hand van zo’n bureauonderzoek en de boorgegevens kan de landschapsontwikkeling van een gebied geschetst worden.

In de boringen zijn geen archeologische resten aangetroffen. Wel is er een intact esdek aangetroffen met hieronder een intacte bodem. Een esdek is een strook opgehoogde grond, ontstaan in de middeleeuwen. Niet alleen het esdek, maar ook de daaronder liggende grond uit de IJzertijd is dus nog intact. Dat betekent dat er een hoge kans is op het aantreffen van archeologische resten, vooral uit de IJzertijd en de Late Middeleeuwen. Te denken valt aan restanten van nederzettingen, gereedschappen, vuurstenen of gebruiksvoorwerpen.

In verband hiermee zal op 9 juni 2009 door ADC Archeoprojecten gestart worden met een nader onderzoek. Hiervoor worden proefsleuven gegraven. Met dit onderzoek wordt bekeken of er archeologisch resten in de bodem aanwezig zijn.
Provincie:
Tag(s):