dinsdag, 21. juli 2009 - 21:44

Onderzoek naar haalbaarheid Agropark Noordelijk Flevoland

Emmeloord

Met een subsidie van 20.000 euro steunt de provincie Flevoland een verkenning naar de haalbaarheid van een Agropark in de Noordoostpolder. Ondernemers uit verschillende agrarische sectoren gaan daartoe samen met kennisinstellingen als WUR, PPO, Transforum en met overheden aan de slag.

Uitgangspunt bij het haalbaarheidsonderzoek is het principe van Cradle to Cradle (letterlijk van wieg tot wieg). Dat betekent met elkaar zoeken naar versterking, uitwisseling van kennis, gebruikmaken van reststromen met als doel hieruit iets te produceren waar een andere sector weer belang bij heeft. Door slim gebruik te maken van elkaars kennis, producten of reststoffen, kan zo de kringloop sluitend worden gemaakt. Nu wordt eerst onderzocht wat er nodig is om een Agropark te kunnen realiseren.

Gedeputeerde Andries Greiner onderstreept dat de provincie groot voorstander is van dit idee. “Ik hoop dat de verkenning zal leiden tot een investering en realisering van het Agropark. Flevoland heeft alles in zich om dit type bedrijvigheid tot stand te laten komen. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven zelf met de kennisinstellingen het voortouw neemt.”

De verkenning is verdeeld in een aantal onderdelen. Na de vaststelling van het projectmanagement en de communicatie rond het Agropark, wordt het concept ontwikkeld. Dit moet leiden tot een beschrijving van het ontwerp van het Agropark en inzicht geven in de haalbaarheid hiervan. Het resultaat van de haalbaarheidsverkenning wordt begin 2010 verwacht.

De initiatiefnemers zijn zeer betrokken bij de studie, omdat de resultaten voor de toekomst van hun eigen bedrijfsvoering belangrijk kunnen zijn.
Het project past in het stimuleringskader van de zogenoemde “Economische Impuls Noordelijk Flevoland” van de provincie Flevoland.
Provincie:
Tag(s):