zaterdag, 21. maart 2009 - 19:13

Onderzoeksplan Romeins Aardenburg

Aardenburg

De Provincie wil de archeologische opgravingen in Romeins Aardenburg onderzoeken en publiceren. Door publicatie van het onderzoek kunnen de Romeinse ontdekkingen en vondsten, die nu verborgen liggen in het depot, beschikbaar komen voor andere wetenschappers en de bewoners van de gemeente Sluis.

Gedeputeerde Harry van Waveren publiceerde op 20 maart het onderzoeksplan. Het plan van aanpak maakt deel uit van een subsidieaanvraag bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Van 1955 tot 1988 zijn in het Zeeuwse Aardenburg (gemeente Sluis, West-Zeeuws Vlaanderen) grootschalige opgravingen uitgevoerd naar de Romeinse resten in de ondergrond van deze oude stad. Hierbij zijn onder andere de sporen gevonden van een versterking (castellum) en een omliggende nederzetting (vicus) uit ca. 175 - 275 na Chr. Tot een volledige wetenschappelijke uitwerking van dit onderzoek is het echter niet gekomen.

Uit recente onderzoeken in Vlaanderen, Frankrijk en Engeland blijkt dat Aardenburg een sleutelrol heeft gespeeld in de Romeinse kustverdediging van de zuidelijke Noordzee. Ook moet Aardenburg in die periode een scharnierpunt zijn geweest in de regionale en overzeese contacten in het noordwesten van het Romeinse Imperium. Integrale uitwerking van de resultaten met behulp van moderne onderzoekstechnieken en volgens de nieuwste kwaliteitsmaatstaven kan dan ook belangrijke nieuwe inzichten geven.

Zowel in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) als in de provinciale onderzoeksagenda voor archeologie van Zeeland (POAZ) is de uitwerking van Romeins Aardenburg als van nationaal en internationaal belang aangeduid. De Provincie Zeeland geeft daarom aan dit onderzoek grote prioriteit. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ ) een subsidieaanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De aanvraag is ingediend in het kader van het landelijke programma voor de uitwerking van belangrijk achterstallig onderzoek in Nederland, Programma Odyssee. De Provincie Zeeland stelt zelf voor dit onderzoek € 125.000 beschikbaar.

Voor het onderzoek van Aardenburg is een hecht doortimmerd nderzoeksprogramma opgesteld,waarin drie organisaties samenwerken: de SCEZ als hoofdaanvrager, Hazenberg Archeologie uit leiden en de Universiteit Gent (België). Het onderzoek zal bij toekenning van de subsidie uitgevoerd worden door een gespecialiseerd team van onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen en zal een looptijd hebben van 3,5 jaar.

Naast het wetenschappelijke onderzoek met wetenschappelijke verslaglegging in de vorm van publicaties en een symposium, is in het programma het informeren van het publiek een belangrijk doel. In samenwerking met de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis zal tijdens de uitvoering van het onderzoek een groot aantal activiteiten plaatsvinden om regionaal, nationaal en internationaal het publiek op de hoogte te houden van de vorderingen en resultaten van het onderzoek.

Beoogd zijn onder andere tijdelijke en permanente tentoonstellingen, een jaarlijkse 'Meet and Greet' met de onderzoekers, een website Romeinen in Aardenburg en een publieksboek over de resultaten van het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):