donderdag, 16. april 2009 - 8:52

Organisatie rampen- en crisisbestrijding op orde

Provincie

Positieve conclusies uit Onderzoek Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.De Provincie Zeeland komt goed uit het nieuwe onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Volgens het rapport beschikt de provincie over een actueel coördinatieplan, zijn de medewerkers van het crisiscentrum goed opgeleid en kunnen ze snel in het Provinciaal Coördinatiecentrum aanwezig zijn in geval van een calamiteit.

De inspectie concludeerde verder dat de provincie goed is uitgerust, onder andere met moderne informatie- en communicatiemiddelen.

De IOOV heeft onderzocht hoe provincies invulling geven aan de uitvoerende taken en bevoegdheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2007 concludeerde de inspectie in een tussenrapportage dat de provincies hun taken en bevoegdheden niet volledig in hun plannen hadden geïplementeerd. Naar aanleiding van dit onderzoek is het Provinciaal Coödinatieplan aangepast.

In 2008 is een tweede onderzoek uitgevoerd waarbij dit keer niet alleen naar de vastgelegde plannen werd gekeken, maar waarin ook de praktische uitvoering van plannen en procedures werd meegenomen.

Drie onderzoeksvragen stonden centraal:

Welke maatregelen zijn genomen om de geconstateerde gebreken te herstellen?
Wat hebben provincies gedaan aan opleiding en oefening?
Hoe is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de provinciale crisisorganisatie?

IOOV concludeerde dat de provincie Zeeland over een actueel PCP beschikt, dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de provinciale crisisorganisaties zonder meer goed is geregeld en dat met een goed opleidings- en oefenprogramma wordt gewerkt. Ook de ICT-faciliteiten en de mogelijkheden van het Provinciaal Coördinatiecentrum worden positief beoordeeld.

Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn tevreden met het rapport, ook al wordt de intensieve samenwerking met België door de inspectie onderbelicht.
Provincie:
Tag(s):