vrijdag, 13. maart 2009 - 16:02

Overijssel deelt waterkennis in Turkije

Zwolle

De provincie Overijssel vervult in Nederland een voorbeeldrol op gebied van waterbeleid. Via verschillende projecten, onder meer op gebied van Ruime voor de Rivier, heeft de provincie kennis opgedaan over het omgaan met klimaatverandering en waterveiligheidsvraagstukken.

Daarnaast is gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel rapporteur van een Europees onderzoek naar drinkwater en riolering, een ander belangrijk waterthema. Tijdens het vijfde World Water Forum (WWF) dat van 16 tot en met 22 maart in Istanbul wordt gehouden, deelt de provincie deze kennis met internationale collega’s.

Klimaatverandering
De klimaatverandering en de daardoor groeiende risico’s op overstromingen zijn internationaal belangrijke thema’s op het gebied van water. De klimaatverandering leidt in Nederland tot een hogere zeespiegel en hogere extreme waterafvoer door de rivieren.

De provincie Overijssel treft op vijf plekken langs de IJssel en de Vecht maatregelen om de groeiende waterstromen het hoofd te kunnen bieden en overstromingen te voorkomen. Een aantal van deze projecten wordt uitgevoerd onder het nationale programma 'Ruimte voor de Rivier'.

Burgerparticipatie
De Overijsselse aanpak bestaat uit het combineren van de veiligheidsopgave met andere ruimtelijke uitdagingen als landschap, natuur, recreatie, landbouw en in een enkel geval woningbouw en grootschalige infrastructuur.

Burgerparticipatie speelt in deze projecten een grote rol: bewoners van een gebied praten vanaf het begin mee over de te nemen maatregelen, waardoor veel draagvlak voor de plannen ontstaat.

IJsseldelta
Het project IJsseldelta-Zuid gaat over het gebied ten zuidwesten van Kampen. In nauwe samenwerking met veel bestuurlijke partners in de regio, wil de provincie Overijssel hier de aanleg van een bypass combineren met het uitbaggeren van de IJssel om extreem hoog water in de IJssel op een veilige manier af te voeren.

De hoogwatergeul wordt gecombineerd met plannen voor woningbouw, natuur, landbouw, recreatie en grote infrastructurele opgaven als de Hanzelijn en de reconstructie van belangrijke wegen als de N50 en de N23. Dit project zal uitgebreid worden toegelicht in het hoofdprogramma van het World Water Forum.

Initiatiefnemer
De provincie Overijssel is ook initiatiefnemer van het Ruimte voor de Rivierproject Keizers- en stobbenwaarden en Olsterwaarden in Deventer, het project IJsseluiterwaarden Olst en het project Ruimte voor de Vecht. Verder heeft ze in 2008 een goedgekeurd ontwerp opgeleverd voor de dijkverlegging bij Westenholte in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Onderzoek drinkwater en riolering
Tijdens het World Water Forum zal gedeputeerde Piet Jansen het onder zijn leiding uitgevoerde onderzoek toelichten naar drinkwater en riolering in Europa. Dit onderzoek biedt zeven aanbevelingen aan de Europese landen om verouderde waterleiding- en rioleringsstelsels aan te pakken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het CLRAE, het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa. Piet Jansen neemt hierin zitting namens het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

Het vijfde World Water Forum wordt van 16 tot en met 22 maart in Istanbul gehouden.
Provincie:
Tag(s):