woensdag, 25. maart 2009 - 17:44

Overijssel stelt noodfonds in voor pleegzorg

Zwolle

Voor de ondersteuning van pleegouders stelt de provincie Overijssel een noodfonds in. Het noodfonds pleegzorg is een tegemoetkoming in de bijzondere kosten die pleegouders maken en die niet op een andere manier vergoed worden. Dit heeft de provincie Overijssel woensdag 25 maart bekendgemaakt.

Er is € 25.000,-- beschikbaar voor Overijsselse pleeggezinnen. Gedeputeerde Ranter overhandigde woensdag de eerste tegemoetkoming aan een pleeggezin. Pleegzorg vervult een belangrijke en onmisbare maatschappelijke functie in de jeugdzorg. Voorop staat dat kinderen thuis horen, maar door omstandigheden is dat niet altijd mogelijk.

De provincie wil pleegzorg meer inzetten als alternatief voor residentiële zorg. De provincie gaat daarom nieuwe, innovatieve vormen van pleegzorg inkopen. Een goed voorbeeld hiervan is Pleegzorg Terug naar Huis: dit is de hulpverleningsvariant in de pleegzorg en heeft als doel om na de uithuisplaatsing van het kind direct te werken aan de hereniging met de (biologische) ouders. Dit traject duurt zes maanden en maximaal met zes maanden worden verlengd.

In de motie Nijhof van oktober 2008 is afgesproken om met de instellingen in de pleegzorg te komen tot een inventarisatie van knelpunten die al dan niet belemmerend werken om pleegouder te zijn of te worden. Bovendien pleit de motie ervoor te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om tot een oplossing daarvan te komen.

Naar aanleiding van deze motie is de actiegroep pleegzorg gestart. De actiegroep pleegzorg bestaat uit vertegenwoordigers van Pactum Jeugdzorg en educatie, Trias Jeugdhulp, Bureau Jeugdzorg Overijssel, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en de William Schrikker Groep.

De actiegroep pleegzorg heeft uitvoering gegeven aan de motie Nijhof door het opstellen van de pleegzorgagenda Overijssel waarin de punten worden benoemd die uitgewerkt zullen worden. Onderdelen hiervan zijn het opstellen van een gezamenlijk visiedocument en het faciliteren en ondersteunen van pleegouders als het gaat om vergoedingen, maar ook bij scholing en begeleiding.

Woensdag werden de eerste twee onderdelen van de pleegzorgagenda Overijssel gerealiseerd. De betrokken partijen ondertekenen samen met de provincie Overijssel een visiedocument. In het visiedocument worden de algemene uitgangspunten over pleegzorg en de rollen van de betrokkenen beschreven.
Provincie:
Tag(s):