woensdag, 3. juni 2009 - 13:48

Overijssel stelt ruim 15 miljoen euro extra beschikbaar voor restauratie

Zwolle

De provincie Overijssel stelt vanaf vandaag, woensdag 3 juni 2009, een aangepaste monumentenregeling open. ’De subsidie is bedoeld voor uitvoeringsgerede projecten die bijdragen aan het wegwerken van restauratieachterstanden aan Rijksmonumenten’, aldus de provincie woensdag.

Met het openstellen van de regeling geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan een onderdeel van het Overijsselse actieplan economische recessie 2009/2010. Provinciale Staten hebben het actieplan op 13 mei 2009 aangenomen.

Het actieplan behelst maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de economische recessie. Voor restauratieachterstanden wordt 15,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan wordt 12 miljoen euro direct ingezet voor deze regeling.

De overige 3,5 miljoen euro wordt gereserveerd voor provinciale cofinanciering bij extra rijksmiddelen. Het rijk heeft aangegeven deze samen met provincies in te willen zetten.

Voorwaarde voor alle projecten is dat ze aantoonbaar uitvoeringsgereed zijn en voor 1 maart 2010 kunnen starten met de restauratiewerkzaamheden. Daarom moeten alle benodigde vergunningen aanwezig zijn en moet in de eigen bijdrage in de restauratiekosten zijn voorzien.

Een andere voorwaarde is dat met de investering in één keer de volledige restauratieachterstand wordt weggewerkt. Op deze manier kan het gerestaureerde monument instromen in de reguliere onderhoudsregeling van het rijk.

Op basis van de provinciale regeling kan tot maximaal 85 % subsidie worden verleend voor de restauratiekosten om de restauratiebegroting van uitvoeringsgerede projecten gedekt te krijgen. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de rijkssubsidies.

Daarom krijgen monumenten die een rijkssubsidie krijgen op basis van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 voorrang. De overige aanvragen die aan de subsidievoorwaarden voldoen worden in volgorde van binnenkomst toegewezen.

Alle subsidievoorwaarden zijn door Gedeputeerde Staten vastgelegd in een subsidieregeling die wordt opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies. De subsidieregeling is dinsdag gepubliceerd in het provinciaal blad en treedt vandaag in werking.
Provincie:
Tag(s):