donderdag, 5. februari 2009 - 6:59

'Politie kan door betere samenwerking meer bezuinigen'

Den Haag

De regionale politiekorpsen kunnen nog meer doen aan onderlinge samenwerking in de bedrijfsvoering om de bezuiniging uit het regeerakkoord van 100 miljoen euro uit te voeren. Dat schrijft Ter Horst aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe hebben de politiekorpsen 80 procent van de bezuiniging, 81,9 miljoen euro, gepland de rest moet nog. Daarnaast hebben sommige korpsen plannen voor aanvullende besparingen en bezuinigingen. Dat brengt het totaal op 97,5 miljoen euro.

Samenwerking korpsen
Slechts 20 procent daarvan wordt gehaald door samenwerking tussen korpsen in de bedrijfsvoering, 80 procent wordt in het eigen korps gehaald. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal met de korpsen spreken over het halen van besparingen door meer en beter samen te werken.

Verbetering van de efficiency
De korpsen hebben ongeveer 80 procent ingevuld door besparingen op de bedrijfsvoering en de ondersteuning, en voor 20 procent op het executieve politiewerk. Door een verdere verbetering van de efficiency moet dit laatste percentage nog omlaag kunnen.

’Prikkel’
De bezuiniging van 100 miljoen euro uit het regeerakkoord was bedoeld als prikkel voor de politiekorpsen om efficiënter te werken, vooral door beter samen te werken. Het gaat om slechts iets meer dan 2 procent van hun totale budget. Tegelijkertijd heeft het kabinet 189 miljoen extra voor de politie uitgetrokken voor speciale doelen, zoals het aantrekken van 500 extra wijkagenten en 500 extra forensisch assistenten.

Budget fors gegroeid
Het budget voor de Nederlandse politie is de laatste jaren fors gegroeid. Tussen 2002 en 2006 is de bijdrage vanuit de BZK-begroting voor de politie, de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten en de Politieacademie, met 28 procent gestegen van circa 3,4 miljard euro per jaar naar 4,3 miljard euro per jaar.

Voor de regionale politiekorpsen is de bijdrage in deze periode gestegen van 2,9 naar 3,5 miljard. Dit is onder andere ten goede gekomen aan extra politiemensen, kwaliteitsverbeteringen en materiële zaken zoals vooral ICT.

Financiële situatie verslechterd
Zoals verwacht is de financiële situatie van de politie verslechterd vergeleken met vorig jaar. Opgeteld vertonen de begrotingen van de 25 regionale korpsen een tekort van 63,4 miljoen euro. Dat is bijna 18 miljoen meer dan vorig jaar. Voor het jaar 2012 ramen de korpsen een tekort van bijna 76 miljoen op hun begrotingen.

Daar staat tegenover dat de 25 regionale korpsen nog voldoende eigen vermogen hebben om de tekorten op te vangen , ruim 1 miljard euro eind 2009 en 830 miljoen eind 2012.

De politiekorpsen Friesland, Drenthe, Brabant-Noord en Limburg-Noord hebben voor 2009 en volgende jaren een tekort op hun begroting, zonder dat daar voldoende eigen vermogen tegenover staat of daarvoor wordt gebruikt. Deze korpsen staan onder voorafgaand financieel toezicht van de minister. Zij zullen maatregelen moeten nemen om tot een nieuwe, sluitende begroting te komen. Tot die tijd mogen deze korpsen geen extra uitgaven doen of verplichtingen aangaan zonder toestemming van de minister.

Het korps Gelderland-Zuid staat formeel ook onder deze vorm van toezicht, maar dit korps heeft kortgeleden toestemming gevraagd om toch het eigen vermogen te mogen gebruiken om het tekort te dekken.

Minister Ter Horst neemt de dreigende financiële knelpunten bij de politiekorpsen serieus. Dit voorjaar wil zij met de korpsbeheerders afspraken maken over maatregelen om de financiële positie van de politie gezond te houden.
Provincie:
Tag(s):