vrijdag, 20. maart 2009 - 13:38

Positief bedrijfsresultaat Politie Twente

Enschede

De politie Twente heeft 2008 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 5,1 miljoen. Dit bedrag is € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Deze conclusies staan in de jaarrekening van het korps over 2008.

Het resultaat over 2008 past binnen de meerjarige begroting tot 2012 en is nodig om geplande investeringen en onvermijdelijke kosten te dekken. Het Regionaal College van de politie Twente behandelt de jaarrekening met de reserveringsvoorstellen op maandag 23 maart 2009.

Incidentele meevallers
De politie Twente heeft jaarlijks een begroting van bijna € 120 miljoen. Op dit bedrag heeft de politie in 2008 een positief resultaat geboekt van € 5,1 miljoen. In de meerjarenbegroting was rekening gehouden met € 4,7 miljoen.

De meevaller van € 0,4 miljoen is tot stand gebracht door scherp te letten op huisvesting, vergoedingen voor detacheringen en ICT-lasten. Het resultaat maakt het mogelijk geld opzij te leggen voor een nieuwe politiebureau in Almelo.

Ook voor toekomstige verplichte ICT-uitgaven en voor diversiteitbeleid wordt nu geld gereserveerd. Het positieve bedrijfsresultaat is in de lijn van de standvastige koers die de politie Twente heeft ingezet voor een gezonde meerjarige exploitatie.

Prestatiefinanciering
Naast meevallers heeft het korps in 2008 te maken gehad met een negatieve ontwikkeling. Het korps is er niet in geslaagd om aan alle prestatieverplichtingen te voldoen, waaronder het aantal verdachten OM.

Dit kwam onder andere door CAO-acties in het begin van 2008. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierdoor de Twentse uitkering met ongeveer € 0,3 miljoen korten.

Tijdelijk uitstroom personeel gerealiseerd
De politie Twente had in 2008 te maken met een afslanking van het aantal personeelsleden. Het korps moet afslanken omdat Twente meer medewerkers in dienst heeft dan waarvoor het van BZK geld ontvangt. Het terugdringen van het aantal medewerkers speelt zich af in 2008 tot en met 2011.

Vanaf 2012 zal het korps door het vertrek van oudere medewerkers te maken krijgen met onderbezetting. Daarom heeft het korps gekozen om personeelsleden tijdelijk en op vrijwillige basis te detacheren bij omliggende korpsen en/of ketenpartners. De politie heeft de overbezetting voor 2008 kunnen wegwerken.
Provincie:
Tag(s):