maandag, 6. april 2009 - 23:14

Proefvaart met groot containerschip op Westerschelde

Op dinsdag 7 april vindt een proefvaart plaats op de Westerschelde met een containerschip dat langer is dan binnen het huidige toelatingsbeleid is toegestaan. Het schip, de MSC Beatrice met bestemming Antwerpen, heeft een lengte van 366 meter.

Voor deze proefvaart is toestemming verleend door de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC). De PC, waarin Nederland en Vlaanderen intensief samenwerken, heeft deze proefreis grondig voorbereid. Er zijn de nodige organisatorische en preventieve maatregelen genomen om de reis veilig en vlot te laten verlopen. Hierbij zijn strikte voorwaarden gesteld op nautisch en veiligheidsgebied.

De Commissaris van de Koningin in Zeeland en de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland hebben ingestemd met deze eerste proefvaart. Daarbij worden strikte voorwaarden gehanteerd. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan eisen met betrekking tot relatie met de open afvaart van andere schepen, simulatortraining van de loodsen, gerichte aandacht van de verkeersbegeleiding, de kwaliteit van bemanning en schip, het tijdstip (overdag) en het zicht. De PC geeft eenmalige toestemming voor de toelating van dit schip en neemt, op basis van een grondige evaluatie, een beslissing over een eventuele volgende vaart.

De evaluatie van de proefvaart heeft niet alleen betrekking op de veiligheid en vlotheid van de scheepvaart. Ook worden vragen van de Zeeuwse bestuurders over hoe een eventuele calamiteit met dergelijke schepen moet worden aangepakt, bij de evaluatie betrokken.

Tot nu toe is de maximum toegestane lengte voor schepen op de Westerschelde 360 meter. Dit is door de PC vastgelegd in de zogeheten op- en afvaartregeling voor onder meer containerschepen. Deze regeling is in de afgelopen tijd al diverse malen aangepast als gevolg van de voortdurende schaalvergroting van de schepen, wat inhoudt meer lading per schip en aanzienlijke toename van lengte en breedte van de schepen. Inmiddels dienen zich nog grotere containerschepen aan. Ook de opbouw van deze schepen verschilt van de bestaande. Uit een gedegen simulatoronderzoek van het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhoutis gebleken dat schepen met deze afmetingen in nautisch technisch opzicht de rivier kunnen bevaren.

De leden van de PC zijn zich bewust van de dynamiek van de Westerschelde. Onder meer het bochtige verloop van de vaarweg vraagt om een gecontroleerde afwikkeling van de scheepvaart. Om deze reden is de PC van mening dat eerst proefvaarten met de grotere schepen nodig zijn, voordat de bestaande op- en afvaartregeling zodanig kan worden aangepast dat deze schepen op- en af mogen varen. Pas wanneer de PC op basis van deze en volgende proefvaarten tot de conclusie komt dat deze schepen veilig en vlot op en neer naar Antwerpen kunnen varen, en de organisatie daaromheen goed is uitgerust, kan worden besloten tot aanpassing van de op- en afvaartregeling. In dit proces zal de PC de Zeeuwse bestuurders betrekken.
Provincie:
Tag(s):