woensdag, 24. juni 2009 - 22:14

Provincie bekijkt drie varianten buisleidingentracé

Delfzijl

Naast het oorspronkelijke voorkeurstracé Leermens neemt de provincie Groningen twee extra tracés in beschouwing voor de aanleg van een buisleidingenstraat/-strook tussen Delfzijl en de Eemshaven, te weten het Holwierde tracé en het Eems-Dollard tracé. Dit is besloten met de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 door Provinciale Staten.

Uit onderzoek is het Leermens tracé als voorkeurstracé naar voren gekomen. Dit tracé kreeg de voorkeur, omdat de leidingen dan gebundeld kunnen worden met de reeds aanwezige leidingen en er is geen doorsnijding van het Natura 2000 gebied.

In het vorige week vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan zijn daarom drie mogelijke tracés voor de buisleidingenstrook/-straat tussen de Eemshaven en het Chemiepark Delfzijl opgenomen: het Leermens tracé, het Holwierde tracé en het Eems-Dollard tracé. De provincie gaat met betrokkenen als Groningen Seaports, grondeigenaren, bewoners en LTO Noord overleggen over de tracés.
Provincie:
Tag(s):