zondag, 18. januari 2009 - 21:52

Provincie kiest voor leefgebieden in de natuur

Lelystad

Flevoland is de eerste provincie in Nederland die een heldere keuze maakt voor welke leefgebieden en soorten zij zich gaat inspannen en met welke maatregelen.

Dit betekent dat Flevoland de komende vijf jaren in totaal 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor maatregelen die de leefomstandigheden verbeteren van planten en dieren van moerasgebieden, akkergebieden en open water.

De provinciale uitwerking maakt deel uit van afspraken die provincies met het Rijk hebben gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden en financiën voor de versterking van de biodiversiteit in Nederland.

Voor projecten die passen binnen de vastgestelde denkrichting stelt de provincie Flevoland zelf jaarlijks 200.000 euro beschikbaar. Het Ministerie van LNV is gevraagd om dit met 4 miljoen euro aan te vullen, waarbij de provinciale uitwerking is gebruikt als onderbouwing.

De Leefgebiedenbenadering gaat uit van een bundeling van te beschermen soorten binnen bepaalde typen van gebieden (habitats/leefgebieden). Hierdoor kunnen veel soorten planten en dieren tegelijk profiteren van beschermingsmaatregelen en kan met relatief weinig geld veel resultaat geboekt worden.

In Flevoland wordt al geruime tijd gewerkt volgens de filosofie van de Leefgebiedenbenadering. Natuurontwikkeling wordt steeds meer gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van dit natuurinclusief ontwerpen zijn de nieuwe moeraszone langs het fietspad bij de Ooievaarsplas, de aanleg van de Strandgaperbeek en de inrichting van de golfbaan bij Emmeloord.

De tot op heden uitgevoerde projecten hebben geleid tot zeer positieve resultaten: nieuwe diersoorten hebben zich in de polder gevestigd en de animo onder deelnemende partijen is groot.

Binnenkort zullen de verschillende betrokkenen - zoals Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Zuiderzeeland - bij de uitvoering van de Leefgebiedenbenadering de provinciale uitwerking toegestuurd krijgen met het verzoek om met initiatieven bij de provincie aan te kloppen. Zo wil Flevoland actief bijdragen aan een gezond leefgebied voor zowel mensen als planten en dieren.
Provincie:
Tag(s):