dinsdag, 10. maart 2009 - 20:45

Provincie stimuleert overstap schone brandstof

Gedeputeerde Staten stimuleren met subsidie de aanpassing van nieuwe of bestaande auto’s voor het rijden op schone brandstof.

Om dit mogelijk te maken, is de bestaande Beleidsregel ‘Stimulering Flevoland rijdt schoon’ gewijzigd. Naast het doen toenemen van het aantal ‘schone’ auto’s kan hierdoor de doelstelling van minimaal twee aardgasvulpunten in Flevoland sneller worden gerealiseerd. Onder schone brandstoffen worden aardgas, biogas, bio-ethanol en waterstof verstaan.

Aanleiding voor het aanpassen van de beleidsregel is de economische stagnatie. Die heeft een negatief effect op de aanschaf van nieuwe auto’s en daarmee ook op de toename van het aantal schone brandstofauto’s. Bovendien komt de verplichting uit het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel in gevaar.

Voor Flevoland houdt die verplichting in dat er minimaal twee schone brandstofvulpunten worden geopend voor eind 2011. In december 2008 is het eerste vulpunt voor aardgas geopend aan de Zuiveringsweg in Lelystad.

De gewijzigde Beleidsregel maakt het ook eenvoudiger om subsidie aan te vragen. Het is voor aardgasauto’s nu niet meer vereist dat koop- of leasecontracten worden overlegd; aanvragers kunnen volstaan met een kentekenbewijs. De gewijzigde Beleidsregel geldt met terugwerkende kracht tot de datum van vaststelling van de oorspronkelijke Beleidsregel, 23 september 2008, en loopt tot eind 2010.
Formulieren voor een subsidieaanvraag kunnen worden gedownload op de websites flevoland.nl of Flevolandrijdtschoon.nl.

‘Dubbele’ aanpak
Voor het rijden op schone brandstoffen geldt de kip-ei-problematiek. Gedeputeerde Anne Bliek: “Veel automobilisten denken ‘er zijn geen tankstations voor schone brandstoffen – dan ga ik toch niet op schone brandstoffen rijden’. En veel exploitanten denken ‘er zijn geen auto’s op schone brandstoffen – dan ga ik toch geen tankstation voor schone brandstoffen openen’. De oplossing van het kip/ei-probleem ligt in het gezamenlijk en tegelijkertijd ontwikkelen van zowel de kip als het ei.�

Het project ‘Flevoland rijdt schoon’ van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde en de provincie Flevoland richt zich daarom op exploitanten van tankstations van schone brandstoffen én op organisaties, bedrijven en particulieren in Flevoland die over kunnen stappen op schone brandstoffen. Gezamenlijk willen zij het rijden op schone brandstoffen een succes maken, zodat Flevoland een nog schonere en groenere provincie wordt.
Provincie:
Tag(s):