vrijdag, 9. januari 2009 - 13:37

Provincie verbiedt jagen

Utrecht

Wegens de extreme weersomstandigheden heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloten de jacht op wildwatervogels op te schorten. Dit besluit heeft betrekking op de gehele provincie Utrecht. Hiermee voert de provincie haar beleid uit, dat verwoord is in de Beleidsnota Flora- en faunawet.

De afgelopen dagen is er overlegd met de colleges van de overige provincies, het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Utrecht en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (K.N.J.V.).

Daarop besloten Gedeputeerde Staten met ingang van vrijdag 9 januari 2009 de jacht te sluiten op de Wilde eend en met betrekking tot schadebestrijding: het verstoren en doden van de Meerkoet, de Knobbelzwaan, de Grauwe gans, de Kolgans, de Smient, de Nijlgans en de verwilderde gedomesticeerde gans.

Voor de Grauwe gans, de Kolgans, de Smient, de Nijlgans en de verwilderde gedomesticeerde gans geldt dit alleen voor zover deze soorten zich in de onmiddellijke omgeving van open water bevinden.

De jacht op de Wilde eend is normaliter tot 31 januari 2009 mogelijk. Door het extreme weer is dat dus nu tijdelijk herzien. Mocht er voor 31 januari 2009 sprake zijn van een weersverbetering dan zal het besluit wellicht opnieuw herzien worden.
Provincie:
Tag(s):