woensdag, 23. september 2009 - 12:30

Provinciebegroting zuinig in onzekere tijd

In de Begroting 2010 van de provincie Friesland gaat, net als in 2009, alle aandacht uit naar de uitvoering van projecten. Het gaat niet om nieuwe zaken, maar over projecten waarover eerder al overeenstemming werd bereikt. ‘We werken gewoon door’, zegt gedeputeerde Sjoerd Galema van Financiën. ‘Maar het wordt komend jaar wel spannend.’

Bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten is afgesproken dat de provincie over een periode van vier jaar € 200 miljoen investeert in nieuw beleid. Het College voert deze afspraak ook in 2010 uit. Dit betekent dat er komend jaar zo’n € 50 miljoen wordt geïnvesteerd in de thema’s minsken, wurk en omjouwing.

De totale begroting van de provincie omvat € 460 miljoen, waarvan een deel afkomstig is van het Rijk voor het uitvoeren van zogeheten ‘medebewindstaken’, zoals jeugdzorg. Het is de vraag of de provinciale begroting na 2010 deze omvang houdt. Het Rijk staat voor forse bezuinigingen om de gevolgen van de economische en financiële crisis aan te pakken. Ook de provincies zijn daarvoor in beeld.

De consequenties van de Rijksbezuinigingen zullen groot zijn. Als de voorgenomen korting op het provinciefonds doorgaat, loopt de provincie Friesland waarschijnlijk een bedrag mis in de orde van grootte van € 25 miljoen. Tegelijk is er ook onzekerheid over andere inkomsten, zoals een lagere bijdrage van gemeenten voor de uitvoering van projecten en een kleiner bedrag dat de provincie krijgt op basis van de motorrijtuigenbelasting. ‘Je moet de Begroting 2010 in dat perspectief zien,’ aldus Galema. ‘Bezuinigingen vanaf 2011 zijn onvermijdelijk.’
Provincie:
Tag(s):