vrijdag, 9. januari 2009 - 17:03

Rijkswaterstaat bestrijdt landelijke vorstschade

Utrecht

Op zowel de hoofdwegen als de hoofdvaarwegen ondervindt Nederland overlast van de vorst. Op de hoofdwegen treft Rijkswaterstaat maatregelen om de overlast die door de vorstschade ontstaat, te beperken. Verder heeft Rijkswaterstaat het op dit moment ook nog druk met het bestrijden van gladheid.

Rijkswaterstaat overweegt een op een aantal hoofdvaarwegen het ijs te breken, aangezien de scheepvaart hinder van het ijs ondervindt. Daarnaast dreigt het ijs op de hoofdvaarwegen schade te veroorzaken aan stuwen en sluizen. Breken van het ijs rondom stuwen en sluizen lost dit op.

Hoofdwegen
Op diverse snelwegen in Nederland heeft het wegdek vorstschade opgelopen. Het asfalt op de rijkswegen ondervindt elk jaar zogeheten winterschade, maar door de extreme weersomstandigheden is de schade dit jaar groter dan andere jaren.

Rijkswaterstaat houdt de situatie op de weg scherp in de gaten, onder andere met weginspecteurs die dagelijks rond rijden. Mochten er maatregelen nodig zijn, dan worden die snel getroffen. Zo blijft de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd.

Frezen wegdek
Waar mogelijk herstelt Rijkswaterstaat de vorstschade door middel van spoedreparaties, zodat het verkeer daarna gebruik kan blijven maken van de betreffende rijstroken. De maatregelen zijn het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de ontstane gaten met tijdelijk reparatieasfalt.

Waar mogelijk worden deze werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Pas bij temperaturen boven het vriespunt kan nieuw asfalt worden aangebracht. Het opnieuw asfalteren hangt af van diverse factoren, zoals de beschikbaarheid van asfalt.

Door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen weken is de conditie van het wegdek op een aantal plaatsen in korte tijd sterk achteruit gegaan. Door vorst raken er meer steentjes los van het wegdek dan normaal. Extreem lage temperaturen zoals nu komen maar weinig voor en veroorzaken grotere schade.

Waarschuwing weggebruikers
Rijkswaterstaat waarschuwt de weggebruiker via de media en borden langs de weg over de actuele situatie en stelt indien nodig snelheidsbeperkingen in.
Rijkswaterstaat begrijpt dat de hinder door deze vorstschade vervelend is en probeert de hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken.

Vaarwegen
Naast de hinder voor de scheepvaart, kan strenge vorst ook schade veroorzaken door het vastvriezen van sluizen en stuwen en door kruiend ijs. Bovendien kan er door ijs schade ontstaan aan beschoeiing van dijken en kunnen ijsdammen leiden tot waterstuwing en overstromingsgevaar.

Rijkswaterstaat monitort deze risico’s zeer intensief door:
- IJswaarneming (zorgen voor een goed en actueel overzicht van de ijstoestand en het informeren van belanghebbenden);
- IJsbestrijding (beveiligen en begeleiden van de scheepvaart, beperken risico voor infrastructuur, gangbaar houden van objecten en inzetten van ijsbrekers)
Als de strenge vorst aanhoudt zal Rijkswaterstaat, op korte termijn maatregelen, zoals ijsbreken, gaan treffen. De laatste keer dat Rijkswaterstaat ijs op de vaarwegen gebroken heeft is 12 jaar geleden.

Schade
Er zijn vele meldingen binnengekomen van schade door de losliggende steentjes. Rijkswaterstaat betreurt dit uiteraard. Bij 0800-8002, de landelijke informatie lijn van Rijkswaterstaat, kunt u meer informatie verkrijgen over wat te doen bij schade.
Provincie:
Tag(s):