dinsdag, 30. juni 2009 - 15:41

Schadefonds Geweldsmisdrijven keert ruim € 12 miljoen uit

Den Haag

Slachtoffers van geweldsmisdrijven ontvingen in 2008 van het Schadefonds een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 2.650. In totaal keerde het fonds een bedrag uit van meer dan € 12 miljoen.

Van dit bedrag werd bijna € 8 miljoen voor immateriële schade (smartengeld) toegekend en ruim € 4,5 miljoen voor materiële schade.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2008 van het Schadefonds.

De hoogtes van de eenmalige uitkeringsbedragen zijn afhankelijk van de ernst van het geweldsmisdrijf en de opgelopen schade. De maximale bedragen zijn vastgelegd in het Besluit schadefonds geweldsmisdrijven. Sinds 1994 zijn deze maximumbedragen niet meer verhoogd. Het Schadefonds acht een ophoging ervan echter zeer wenselijk en reëel.

Daarom dringt het fonds er bij de minister van Justitie op aan, haast te maken met de al lang aangekondigde wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Bij deze wijziging kunnen niet alleen de maximumbedragen worden verhoogd, maar kan ook het begrip ‘slachtoffer’ worden verruimd, ten behoeve van nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

In 2008 besliste het Schadefonds over 5.600 aanvragen van slachtoffers. Het Schadefonds slaagde er bovendien in de behandeltijd van de aanvragen substantieel te bekorten tot 121 dagen (ongeveer 17 weken). Dit is nog steeds een lange periode, maar bedacht moet worden dat het Schadefonds voor een goede beoordeling van de aanvragen, afhankelijk is van informatie van politie, justitie en medisch behandelaars.

In 2008 liet het Schadefonds een doelgroeponderzoek uitvoeren. Hieruit bleek dat er per jaar ongeveer 35.000 slachtoffers van geweldsmisdrijven zijn, die mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Omdat het fonds jaarlijks ongeveer 7.000 aanvragen binnenkrijgt, betekent dit dat een groot deel van de slachtoffers geen aanvraag indient. Het Schadefonds spant zich daarom ook dit jaar weer extra in, om de groep slachtoffers van geweldsmisdrijven te bereiken. Het fonds doet dit onder meer door intensief samen te werken met Slachtofferhulp Nederland en met de politie.

In de zomer van dit jaar verwacht het Schadefonds de resultaten van een vervolgonderzoek. Hierin staat de vraag centraal staat waaróm slachtoffers geen aanvraag indienen bij het Schadefonds (voor een deel gebeurt dit overigens niet, omdat de schade al door de dader of via een verzekering vergoed wordt). De resultaten van het vervolgonderzoek zullen gebruikt worden om slachtoffers beter te bereiken.
Provincie:
Tag(s):