woensdag, 3. juni 2009 - 15:40

Scholingsbonus voor met ontslag bedreigde werknemers

Den Haag

Werkgevers die een elders met ontslag bedreigde werknemer aannemen kunnen hiervoor een scholingsbonus krijgen van maximaal € 2500 op voorwaarde dat het bedrijf of de instelling er zelf minimaal hetzelfde bedrag bijlegt.

Daarbij maakt de sector waar een werknemer uitkomt niet uit. De bonus geldt zowel voor bedrijven als voor overheidswerkgevers. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de bijdrage van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O+O) indien aanwezig, in de betreffende sector.

Minister Donner komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de betrokkenheid van de O+O-fondsen bij de crisisaanpak verder te vergroten.

De scholingsbonus is onderdeel van een totaal pakket aan crisismaatregelen, zoals is aangekondigd in het ‘overzicht maatregelen arbeidsmarkt’ van 25 maart 2009. Het kabinet stelt van 2009 tot en met 2011 in totaal € 700 miljoen beschikbaar voor de crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt.

Met de scholingsbonus is € 72 miljoen gemoeid. Daarnaast is er € 57 miljoen beschikbaar voor ervaringscertificaten (evc’s) en ervaringsprofielen (evp’s) die de bestaande competenties van werknemers vastleggen die niet beschikken over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Met die evc’s en eventueel aanvullende scholing maken werknemers meer kans op de arbeidsmarkt.

Een van de maatregelen is deeltijd-ww, de tijdelijke regeling waarmee bedrijven vakkrachten gedurende de crisis maximaal vijftien maanden kunnen vasthouden. Werknemers krijgen voor de uren waarin zij niet werken een WW-uitkering. Voor deze regeling is € 375 miljoen beschikbaar, wat gelijk staat aan 16.000 volledige arbeidsplaatsen. De regeling stopt zodra het vastgestelde bedrag bereikt is.

Verder trekt het kabinet 16 miljoen extra geld uit voor veertig leerwerkloketten voor een betere aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs in de regio. Om de samenwerking met de zorg te verbeteren wordt op dertig Werkpleinen van het UWV werkbedrijf (waar ook de mobiliteitscentra gevestigd zijn) een expertisepunt zorg ingericht.

Nu worden slechts 20.000 van de 120.000 jaarlijkse vacatures in de zorg bij het UWV gemeld. Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma hebben een ondersteuningsteam aangesteld om knelpunten in de uitvoering van de arbeidsmarktmaatregelen, die door de crisis onder druk zijn komen te staan, te signaleren en te helpen oplossen.

Het kabinet treft ook een regeling om oudere werklozen meer kansen op de arbeidsmarkt te geven en werkgevers te stimuleren hen in dienst te nemen. De regeling is tijdelijk en vergoedt werkgevers de loonkosten als een oudere werkloze die zij in dienst hebben genomen, ziek wordt. De regeling geldt alleen voor werknemers die op de invoeringsdatum 55 jaar of ouder zijn en meer dan een jaar werkloos zijn.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondernemen verder initiatieven om vacatures in de publieke sector en de zorg beter onder de aandacht te brengen bij werklozen en instanties die hen helpen om een baan te vinden.
Categorie:
Tag(s):