dinsdag, 26. mei 2009 - 17:12

Splitsingsplan Essent

Den Haag

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft energiebedrijf Essent een aanwijzing gegeven op het door dit bedrijf ingediende splitsingsplan. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Energiebedrijven moeten op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer uiterlijk op 1 januari 2011 hun netbedrijven hebben gesplitst van de leverings- en productiebedrijven. Dit moet gebeuren op basis van een splitsingsplan. Splitsingsplannen dienen te worden ingediend bij de Energiekamer van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). De NMa stuurt vervolgens haar oordeel naar de minister van Economische Zaken.

De minister kan aanwijzingen geven die het bestuur van het energiebedrijf moet opvolgen. Het splitsingsplan van Essent is het tweede dat door de minister is beoordeeld. Op 8 april j.l. gaf de minister Nuon al een aanwijzing.

Essent en haar aandeelhouders hebben in overleg met de minister naar aanleiding van het voorgelegde splitsingsplan een aantal aanvullende toezeggingen gedaan. Om te waarborgen dat die gestand worden gedaan, heeft de minister deze opgenomen in een aanwijzing op het splitsingsplan. Het gaat daarbij om de volgende toezeggingen:

- Door middel van een aanzienlijke kapitaalstorting wordt het eigen vermogen van de netbeheerder verhoogd. Daarmee beschikt de netbeheerder over een solvabiliteit die ruimschoots uitgaat boven de minimumeis van 40 procent eigen vermogen.

- Door de aandeelhouders wordt daarnaast een aanzienlijk bedrag als garantievermogen beschikbaar gesteld voor het onvoorziene geval dat de netbeheerder op enig moment toch niet aan wettelijk vastgelegde financiële eisen kan voldoen.

- De netbeheerder voert een restrictief dividendbeleid. Om de vermogenspositie van de netbeheerder te versterken, wordt in de jaren 2009 en 2010 minimaal 70 procent van de winst ingehouden en vanaf 2011 voor ten minste drie jaar 50 procent.

In de gesprekken met Essent en haar aandeelhouders zijn ook de eigendomsverhoudingen van de kerncentrale Borssele ter sprake gekomen. In de aanwijzing van de minister kon hierop niet worden ingegaan. Minister Van der Hoeven heeft in de gesprekken benadrukt zeer te hechten aan het behoud van publieke invloed en zeggenschap in de centrale. Ze heeft gevraagd tot een oplossing te komen die recht doet aan haar wensen en die van een meerderheid in de Tweede Kamer met inachtneming van de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van EPZ, waar uit voortvloeit dat de aandelen in de kerncentrale rechtstreeks of middellijk in handen moeten zijn van publiekrechtelijke lichamen.

In haar brief aan de Tweede Kamer concludeert minister Van der Hoeven dat het splitsingsplan van Essent met inachtneming van haar aanwijzing voldoet aan de wettelijke eisen. Na de splitsing ontstaan twee gezonde bedrijven. De netbeheerder beschikt over voldoende financiële middelen om zijn wettelijke taken uit te voeren.
Categorie:
Tag(s):