dinsdag, 15. december 2009 - 14:55

Steun voor aanleg nieuwe ommetjes rond stad en dorp

Maastricht

De Provincie Limburg en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) gaan 25 initiatieven steunen voor het herstel van wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Via een prijsvraag worden bewoners van dorpen en stadsranden, dorps en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen opgeroepen om concrete plannen te maken voor het herstel en de inrichting van ommetjes rond stad en dorp.

De ervaring leert dat lokale partijen bij de ontwikkeling van een ommetje een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verfraaiing van hun directe leefomgeving. Een provinciale jury onder voorzitterschap van gedeputeerde Noël Lebens buigt zich in mei over de inzendingen.

Maar liefst 25 plannen kunnen daadwerkelijk met provinciale steun uitgevoerd worden. Per ommetje is een bedrag van € 6000,-- beschikbaar. Het geld is onder meer bedoeld voor het aanbrengen van markeringen, een routebeschrijving, informatiepanelen en zitbanken.

Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische paden langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.

Bij de ruilverkavelingen, dorp- en stadsuitbreidingen en de aanleg van wegen zijn veel historische paden verdwenen. Alleen al in de periode tussen 1950 en 1980 werden door ruilverkaveling ruim 30.000 kilometer aan onverharde paden en veldwegen geruimd, wat het maken van een ommetje bemoeilijkt.
Provincie:
Tag(s):