donderdag, 18. juni 2009 - 15:19

Tijdelijk huisverbod voor rust en hulp na huiselijk geweld

Breukelen

De gemeente Breukelen, politie en hulpverlenende instellingen hebben afspraken gemaakt over het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. Het doel is om voor slachtoffers en plegers van dergelijk geweld een adempauze te creëren, waarin adequate hulp kan worden geboden aan alle betrokkenen.

Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod landelijk van kracht. Deze wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om een huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld of een ernstig vermoeden daarvan. Het gaat met name om situaties waarin de politie naar aanleiding van een melding op huisbezoek gaat en een dreigende situatie aantreft, maar vanuit het strafrecht geen mogelijkheid heeft om in te grijpen. Maar de maatregel kan ook naast het strafrecht worden ingezet.

Vanaf 1 juli 2009 kan burgemeester Mik voor de gemeente Breukelen ook van de wet gebruik maken. “Goede afspraken en afstemming tussen alle betrokken instanties is een vereiste in dit soort specifieke gevallen�, aldus de burgemeester. Ook andere gemeenten gaan vanaf die datum met deze regeling van start.

Geen contact met gezinsleden
Het verbod houdt in dat de uit huis geplaatste tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Gedurende die periode mag de uit huis geplaatste geen contact hebben met de partner en de kinderen. Dit moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.

Directe hulpverlening
Een huisverbod wordt alleen opgelegd als er sprake is van een ernstige situatie en andere mogelijkheden om in te grijpen niet afdoende zijn. Iemand zijn of haar huis uitzetten heeft geen effect als die persoon na tien dagen thuis in dezelfde situatie terugkeert. Daarom wordt aan de uithuis geplaatste en de achterblijvers direct hulp aangeboden in de vorm van crisisinterventie. Het streven is dat er binnen tien dagen een samenhangend plan ligt voor hulp aan alle betrokkenen.
Provincie:
Tag(s):