woensdag, 20. mei 2009 - 13:57

Tuchtrechter kan direct ingrijpen bij advocaat en notaris

Den Haag

De tuchtrechter kan voortaan onmiddellijk ingrijpen bij advocaten en notarissen waarvan het ernstige vermoeden bestaat dat zij beroepsmatig ontsporen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Albayrak van Justitie, waarmee de Eerste Kamer dinsdag 19 mei heeft ingestemd.

De tuchtrechter krijgt hierdoor de bevoegdheid om direct maatregelen te treffen tegen advocaten en notarissen, in afwachting van de uitkomst van de ‘gewone’ tuchtprocedure.

De nieuwe wet maakt het omwille van de snelheid mogelijk om tuchtrechtelijk op te treden tegen advocaten en notarissen waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat zij beroepsmatig ontsporen of dreigen te ontsporen.

Te denken valt aan de situatie dat een advocaat of notaris banden onderhoudt met criminele organisaties. De tuchtrechter kan in zo’n geval de advocaat of notaris met onmiddellijke ingang schorsen of een andere voorlopige maatregel treffen.

De schorsing heeft in dat geval een voorlopig karakter, in afwachting van de uitspraak van de tuchtrechter in de gewone tuchtprocedure.

Met deze wet wordt bereikt dat deze advocaten en notarissen hun vermeende kwalijke praktijken niet kunnen voortzetten zolang er nog geen definitieve uitspraak is gedaan in de gewone tuchtzaak.

De wet wijzigt de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt. Hiermee wordt invulling gegeven aan een motie van het oud-Tweede Kamerlid Wolfsen. Dinsdag 19 mei stemde de Eerste Kamer in met de wet.

Leeftijdsgrens notarissen
Met de nieuwe wet wordt bovendien de leeftijdsgrens voor notarissen verhoogd. Op dit moment wordt aan notarissen van rechtswege leeftijdsontslag verleend, wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Door een wijziging van de Wet op het notarisambt wordt het leeftijdsontslag in het vervolg pas vanaf 70 jaar verleend.

De staatssecretaris wil de nieuwe wet zo spoedig mogelijk in werking laten treden, zo mogelijk nog voor het zomerreces van dit jaar.
Provincie:
Tag(s):