woensdag, 28. januari 2009 - 20:31

Uitvoering interventieproject ‘Kansen voor de Goese Polder’

Goes

De gemeente Goes heeft in 2008 in de wijk de Goese Polder een interventieproject ter verbetering van de leefbaarheid binnen de wijk gestart. De aanpak richt zich binnen dit project op twee pijlers, namelijk op de maatschappelijke ondersteuning enerzijds en toezicht op rechtmatigheid van het sociale en fiscale regelgeving en anderzijds.

Medio mei vorig jaar is een start gemaakt met de uitvoering. Hierbij is nadrukkelijk gekozen om eerst in te steken op maatschappelijke ondersteuning. Deze pijler bestaat uit twee onderdelen, namelijk armoedebestrijding en werk&inkomen.

Binnen het al lopende project “Achter de voordeur�, kunnen signalen worden neergelegd over stille armoede, eenzaamheid of andere problemen. Tijdens de uitvoering van dit interventieproject is ervoor gekozen om een laagdrempelig wekelijks spreekuur en meldpunt in te richten in de wijk. Daarnaast is een werkgroep in het leven geroepen, waarin bewoners van de Goese Polder participeren. Deze werkgroep heeft zich onder andere tot doel gesteld de betrokkenheid van de bewoners te vergroten.

Vanuit het project zijn bedrijven, gevestigd in de Goese Polder, benaderd voor beschikbare banen. Bewoners met een uitkering worden indien mogelijk gekoppeld aan deze banen. De resultaten van deze insteek zijn bemoedigend, zo zijn er van de eerste 23 mensen die bemiddeld zijn al 10 personen aan werk geholpen.

Vanuit onderbenutting zijn tijdens de eerste twee actiedagen van het interventieteam bewoners benaderd met het aanbod om te achterhalen, waarin inkomensondersteuning mogelijk kan zijn. De belastingdienst bood hierbij tevens de mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen op hun kantoor, om te bepalen of een huur- en/of zorgtoeslag kan worden aangevraagd.

De initiatieven die in gang zijn gezet zullen in 2009 gewoon worden doorgezet. Daarnaast zal tevens de pijler handhaving invulling gaan krijgen. Personen en bedrijven in de Goese Polder met een verhoogd risico op onrechtmatig gedrag zullen door het interventieteam bezocht en gecontroleerd worden.

Sinds 2003 bestaat de interventieteamstructuur binnen Nederland. Deze structuur valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is opgericht om misstanden op het terrein van Sociale Zekerheid, Fiscaliteit, Illegaliteit en Grootstedelijke problemen aan te pakken. Hierin wordt samengewerkt door de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie (AI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Openbaar Ministerie (OM). Op regionaal niveau zijn er binnen deze structuur 9 Regionale Platforms Fraudebestrijding actief. De gemeente Goes valt binnen het gebied van het Platform Fraudebestrijding Zuidwest Nederland.

Doel van het interventieproject is om de leefbaarheid in de Goese Polder te verbeteren. Afgelopen jaren heeft de gemeente al dan niet met andere organisaties veel inspanningen gepleegd ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. In overleg met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) is besloten tot een bredere integrale aanpak. Het betreft hier zowel maatschappelijke ondersteuning als integrale handhaving van onrechtmatigheid. Naast de aanpak van samenhangende misstanden worden ook zaken zoals onderbenutting van financiële regelingen en versterking rond de werkgelegenheid aangepakt. Het feit dat naast de diverse afdelingen van de gemeente, ook de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Sociale Verzekeringsbank, politie, en het UWV samenwerken, is hiervan een overtuigend bewijs.

Binnen het project wordt niet alleen gekeken naar handhaving, maar ook naar de mogelijk onderliggende problematiek binnen de wijk. Een brede analyse van de wijk geeft aan waar duidelijk en strikt opgetreden dient te worden, maar óók hoe vanuit de diverse organisaties algemene of persoonlijke ondersteuning verleend kan worden.
De hiervoor deelnemende partijen zijn onder andere de woningbouwcorporatie Goes (RWS), de Brede school en Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO).
Provincie:
Tag(s):