zondag, 17. mei 2009 - 12:58

Vaarwegen Kop van Overijssel worden uitgebaggerd

Steenwijkerland

De provincie Overijssel gaat dit najaar beginnen met het uitbaggeren van vaarwegen voor de recreatievaart in de Kop van Overijssel. Er wordt ongeveer 250.000 m3 baggerspecie verwijderd. Dit heeft de provincie laten weten.

Baggeren is noodzakelijk om het dichtslibben van vaarwegen te voorkomen. Baggeren is ook goed voor de waterkwaliteit en voor de vissen, zoogdieren en waterplanten.

Om hinder en overlast voor de recreatievaart, omwonenden en de natuur zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden vooral in de herfst en winter uitgevoerd. Naar verwachting is het project eind 2012 afgerond.

Voorafgaand aan het baggeren heeft de provincie een aantal onderzoeken laten uitvoeren. Er is gekeken naar de hoeveelheid bagger die nu aanwezig is en de gewenste diepgang voor de recreatievaart. Ook is onderzocht of de bagger verontreinigd is.

Het blijkt dat de bagger in de vaarwegen van Noordwest-Overijssel grotendeels schoon is. De schone bagger is van goede kwaliteit en wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Bij het uitbaggeren van de waterwegen in Noordwest-Overijssel werkt de provincie samen met de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Kampen, de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland, Rijkswaterstaat, vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Nieuwe oeverconstructies
Gelijktijdig met het baggeren pakt de provincie ook de oevers in de Kop van Overijssel aan. Op een aantal plaatsen moeten de beschoeiingen vervangen worden, omdat ze in slechte staat verkeren. Daar waar mogelijk komen duurzame natuurvriendelijke oevers. Via deze oevers kunnen dieren zelfstandig uit het water de wal op komen
Provincie:
Tag(s):