dinsdag, 27. januari 2009 - 0:03

Verkenning Grevelingen water en getij afgerond

Rijkswaterstaat heeft de studie naar de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het Grevelingen afgerond. De resultaten laten zien dat het vergroten van de uitwisseling met Noordzeewater, met een doorlaatmiddel in de Brouwersdam, een effectieve maatregel is.

Een nieuw doorlaatmiddel dient voor een duurzame verbetering zo’n vier tot acht keer zo groot te zijn als de huidige Brouwerssluis. Hiermee wordt een beperkte getijslag van 30 tot 50 centimeter behaald. Een nieuw doorlaatmiddel kan eventueel gecombineerd worden met een getijcentrale voor het opwekken van energie.

Rijkswaterstaat is begin 2008 begonnen met de studie in samenwerking met Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en energieproducent Delta N.V. Doel van de verkenning was te onderzoeken of de herintroductie van getij mogelijk is en welke varianten (grootte van het getij en locatie van doorlaat) het meest haalbaar zijn. Met de introductie van getij wordt een verbetering van de waterkwaliteit (onder andere de zuurstofhuishouding) en versterking van de natuur (meer intergetijdennatuur) beoogd. De ecologische toestand van het Grevelingenmeer is de laatste decennia verder achteruit gegaan. Verder wordt getij door de omgeving gezien als een impuls voor het gebied wat betreft recreatie en nieuwe economische ontwikkelingen. Dit aspect is uitgewerkt in de visie “Zicht op de Grevelingen.� Ook moest de verkenning inzicht geven in de mogelijke combinaties van een doorlaat in de Brouwersdam met een scheepvaartverbinding en een energiecentrale.

De verkenning laat zien dat een variant met 50 cm getij de meest optimale combinatie oplevert van kosten, positieve effecten op het milieu en economische voordelen. De geschatte kosten inclusief getijcentrale bedragen zo’n 450 miljoen euro, waarbij een getijcentrale zo’n 190 miljoen euro voor zijn rekening neemt. De bouw van een energiecentrale biedt naast de opwekking van energie ook de kans voor versneld afvoeren van rivierwater. De turbines kunnen mogelijk worden gebruikt als pomp in noodsituaties. De verkenning noemt overigens slechts de kans voor het bergen van rivierwater. De effecten van een verbinding tussen Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer en de kosten hiervan zullen in samenhang met andere projecten in de Delta nader moeten worden onderzocht.

Een schutsluis in de Brouwersdam biedt meer vaarmogelijkheden voor de recreatievaart en kan onafhankelijk van een doorlaatmiddel worden gerealiseerd. Uit economische berekeningen blijkt dat de kosten echter hoger zijn dan de baten. Een combinatie met een doorlaatmiddel levert geen voordelen bij aanleg en nauwelijks besparingen op.

Over de verkenning zullen de komende tijd adviezen bij de Stuurgroep Zuidwestelijk Delta en het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen worden ingewonnen. De resultaten van de verkenning worden samen met deze adviezen aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat voorgelegd. Zij zal dit jaar een besluit nemen of de resultaten van de verkenning in een planstudie nader dienen te worden uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):