woensdag, 27. mei 2009 - 20:47

Verzelfstandiging gemeentelijke afdeling Natuur - en Milieueducatie

Almere

Het college heeft het definitieve besluit genomen om de gemeentelijke afdeling Natuur- en Mileueducatie (NME) te verzelfstandigen. Een onafhankelijk, zelfstandig NME is beter in staat om het gebruik van de Almeerse blauwgroene buitenruimte te bevorderen en de betrokkenheid van inwoners bij hun natuurlijke leefomgeving te vergroten.

Daartoe is inmiddels de ‘stichting Stad en Natuur Almere’ opgericht, die op 1 juli 2009 van start gaat. In 2008 had het college al besloten dat de afdeling NME in principe verzelfstandigd kan worden. De uitwerking van dat besluit heeft geresulteerd in de oprichting van een stichting die de taken van de afdeling gaat continueren en verder uitbouwen. Met de vakorganisaties in de commissie voor Georganiseerd Overleg is een akkoord gesloten over een sociaal statuut voor de medewerkers van de afdeling.

De stichting heeft een gedegen ondernemingsplan vastgesteld. Centraal in de activiteiten van de stichting zijn ‘ontmoetingsplekken’ in de blauwgroene ruimte van Almere zoals het Eksternest, de Kemphaan, de Oostvaarders, het Vroegevogelbos en het Den Uijlpark. Alles overwegend heeft het college besloten de afdeling te verzelfstandigen. Het college en het stichtingsbestuur zullen de afspraken vastleggen in een meerjaren overeenkomst.

De gemeentelijke bemoeienis met dit werkveld wordt na de verzelfstandiging enerzijds gekenmerkt door een zakelijke relatie met een maatschappelijke organisatie. Anderzijds en wellicht op termijn veel belangrijker is het feit dat de gemeente een nieuwe partner krijgt, waarmee gezamenlijk de realisatie van de bestuurlijke doelstellingen voor de blauwgroene ruimte van Almere verwezenlijkt kan worden. De stichting Stad en Natuur Almere zal zich binnenkort presenteren.
Provincie:
Tag(s):