vrijdag, 24. april 2009 - 20:29

Vlissingen wil aandelen Britannia kopen

Vlissingen

Het college van B&W van Vlissingen heeft een optie genomen op de aandelen van de BV Britannia – Watertoren. De gemeenteraad is hierover op 2 april 2009 in een besloten vergadering geïnformeerd.

Op grond van de Gemeentewet moet de gemeenteraad gelegenheid krijgen zijn wensen en bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken. Vervolgens wordt het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland gevraagd in te stemmen met de aankoop. Door de aandelen over te nemen wordt de gemeente eigenaar van het leegstaande pand en de bijbehorende gronden.

Zodra de gemeente officieel zeggenschap heeft over het onroerend goed, zal zij inzetten op ontbinding van de koopovereenkomst die eerder gesloten is tussen de BV Britannia – Watertoren en AVV Beheer. Hiervoor moet de al tussen de BV en AVV lopende gerechterlijke procedure worden voortgezet, tenzij AVV bereid mocht zijn tot minnelijke ontbinding te komen.

Na ontbinding van de koopovereenkomst staan de wegen open voor een nieuwe ontwikkeling. De ambitie blijft om op de locatie aan Boulevard Evertsen 244 een hoogwaardig hotel met aanvullend een aantal appartementen te realiseren.

De financiële risico’s voor de gemeente bij een aandelenovername zijn te overzien. Uit de grondopbrengst kan tenminste de koopsom voor de aandelen worden voldaan alsmede de inlossing van de huidige rekening-courantovereenkomst van de BV. Eventuele te maken kosten en risico’s kunnen binnen een sluitende grondexploitatie worden opgevangen.

Over de herontwikkeling van het voormalige Hotel Britannia wordt al jaren gesproken. In 1997 is het bestemmingsplan herzien en in 2004 zijn de bouw- en sloopvergunning verleend. Na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning is door de Ontwikkelingscombinatie Britannia achtereenvolgens een aantal plannen ingediend. Over deze plannen is echter nooit overeenstemming bereikt omdat ze afweken van het bestemmingsplan.

In september 2008 kwam de ontwikkelingscombinatie met een aangepast plan, waarvan de combinatie zelf heeft aangegeven de realisatie niet te kunnen garanderen.

Het college van B&W heeft moeten vaststellen dat het daadwerkelijk realiseren van een ontwikkeling op de locatie van het voormalige Hotel Britannia hoogst onzeker is en blijft. De toestand waarin het verlaten gebouwencomplex zich bevindt heeft een uiterst negatieve uitstraling op de boulevards en daarmee op de gehele stad.

Daarom heeft het college besloten te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de regie op de ontwikkeling te kunnen verkrijgen. Dit kan worden bereikt door een 100% overname van de aandelen van de BV Britannia –
Watertoren.
Provincie:
Tag(s):