vrijdag, 13. maart 2009 - 11:48

Voorkeur traverse N31 Harlingen bekend

Harlingen

Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat hebben vrijdag 13 maart 2009 de voorkeur voor de traverse N31 Harlingen bekend gemaakt in het gemeentehuis van Harlingen. De N31 wordt over bijna 2 kilometer lengte verdiept aangelegd, grotendeels op het bestaande tracé.

De weg komt op een diepte van ongeveer 4,70 m, onder het maaiveld. Onderdeel van de verdiepte ligging is een aquaduct in het Van Harinxmakanaal. De bestaande op- en afritten in Harlingen worden samengevoegd tot één centrale aansluiting, een zogenoemde ‘Haarlemmermeer’ oplossing, die gerealiseerd wordt ter hoogte van het gebied Spaansen/Perseverantia.

De centrale aansluiting sluit aan op een nieuw aan te leggen verbinding, die tussen de huidige Stationsweg en de Grensweg, parallel aan het spoor, gaat lopen. De huidige Koningsbrug blijft gehandhaafd voor lokaal en langzaam verkeer. Voor het ontwerp is een maximale snelheid van 100 km/u als uitgangspunt genomen. Met de realisatie van de traverse N31 Harlingen is het totale tracé tussen Zurich en Leeuwarden dubbelbaans uitgevoerd.

Kosten
De totale projectkosten voor deze voorkeursoplossing zijn geraamd op €140 miljoen. Dekking hiervoor wordt deels gevonden in de middelen die beschikbaar komen door het wegvallen van de Zuiderzeelijn, de zogenaamde RSP-gelden. Provincie en gemeente Harlingen dragen €60 mln. bij.

Het vervolg
In april besluit de gemeenteraad van Harlingen over de financiering en de voorkeursvariant. Provinciale Staten besluit hier begin mei over. Vervolgens wordt het besluit medio mei aan de minister van Verkeer en Waterstaat voorgelegd met het verzoek om een planstudie te mogen starten. Op grond van dit planstudiebesluit wordt de MER/Tracéstudie gestart. In deze procedure wordt het ontwerp en de varianten verder uitgewerkt. Ook worden onderzoeken naar de gevolgen voor milieu, geluid en lucht gestart. Belanghebbenden worden bij deze studie betrokken en kunnen, als onderdeel van de te doorlopen procedure, inspreken en hun zienswijzen kenbaar maken.

Inloopmarkt
De regionale voorkeur wordt donderdag 19 maart tijdens een inloopmarkt tussen 16.00 en 21.00 uur in zalencentrum Trebol in Harlingen gepresenteerd aan geïnteresseerden. De traverse N31 Harlingen maakt onderdeel uit van het totale programma ‘gebiedsontwikkeling Harlingen’, andere onderdelen uit deze gebiedsontwikkeling zullen dan ook belicht worden.

Projectbureau
Om de inwoners van Harlingen in de toekomst zo goed mogelijk te informeren wordt er een projectbureau in Harlingen opgezet waar een informatieruimte aanwezig is. Gedurende de voorbereiding en uitvoering kunnen inwoners zich hier laten informeren over de laatste stand van zaken. Momenteel wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor dit projectbureau.
Provincie:
Tag(s):