donderdag, 2. juli 2009 - 9:18

Voorlopige keuze luchthaven Twente

Enschede

Dinsdag 30 juni hebben de dagelijks besturen van het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede hun voorlopige keus bekend gemaakt voor een Structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen.

Die biedt de beste kansen voor een economisch sterker en duurzamer Twente. ‘Een definitief standpunt bepalen de betrokken partijen in de tweede helft van 2009 na inspraak en overleg’, meldt de provincie Overijssel.De gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente en omgeving, midden in de regio en dicht bij de infrastructuur van A1 en spoor, biedt grote kansen voor economie, welzijn en natuur.

De Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. (VTM) - waarin Rijk, provincie en gemeente samenwerken - heeft tal van mogelijkheden voor het gebied verkend. Dat is gebeurd in een sterk interactief proces met veel betrokkenen. Dit heeft geleid tot twee goede alternatieven die zijn uitgewerkt en doorgerekend: één zonder — en één met een luchthaven. Daarbij is vooral gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn.

Na het uitwerken van de alternatieven heeft de VTM afgewogen welke van de structuurvisies het beste zicht geeft op een economisch sterker en duurzamer Twente. Uit die afweging volgt het advies om te kiezen voor van de structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen.

De betrokken overheden hebben nu het advies van VTM gevolgd, door voorlopig voor deze structuurvisie te kiezen. Een definitief standpunt wordt ingenomen na inspraak en overleg. Het Rijk heeft een geconditioneerd voorkeursbesluit uitgesproken, waarbij nadere randvoorwaarden verder zullen worden uitgewerkt. Publieke partijen zullen nadere afspraken maken over verdeling van risico’s van sanering, investeringen in infrastructuur en de overdracht van het terrein.

Redenen om te kiezen voor een compacte luchthaven in het groen
Door de luchthaven op termijn te concentreren in het noordelijk gebied, dicht bij A1 en spoorlijn, komt er aan de zuidzijde ruimte voor ca. 130 hectare groenontwikkeling met mogelijkheden voor versterking van de Ecologische Hoofdstructuur.

De ruimtelijke reservering en de daarbij horende ruimtelijke beperkingen kunnen, ten aanzien van de vergunde militaire geluidsruimte, worden teruggebracht tot ca. 11 km2. Hierdoor krijgt met name Oldenzaal weer ruimte voor zijn stedelijke ontwikkeling.

Ruimte voor militair medegebruik blijft aanwezig op Twente zoals al opgenomen in de luchtvaartnota. Onderzoek geeft aan dat de luchthaven het vestigingsklimaat in Twente voor (inter)nationale bedrijven en instellingen versterkt.

Ook ondersteunt de luchthaven — in combinatie met de A1 en het spoor - de bereikbaarheid van Twente en biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van de Twentse economie.

Omdat de luchthaven van de grond af ontwikkeld moet worden kan van meet af aan gewerkt worden aan een duurzaam concept. Deze structuurvisie levert blijkens de uitgevoerde kosten-batenanalyse grotere bijdrage aan welvaartseffecten en biedt meer additionele werkgelegenheid voor Twente.

Ook heeft de visie een hogere opbrengst conform de grondexploitaties.
Het plan biedt daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe draagkrachtige bewoners in het hoogste segment door het aanbieden van nieuwe woonmilieus.

De Luchtvaartnota geeft aan dat de luchthaven van nationale betekenis is. Met dit voorgenomen besluit kan dat verder invulling krijgen. Hiervoor moet in de toekomst door het Rijk een luchthavenbesluit worden genomen.

Vanuit provinciaal perspectief sluit het plan goed aan bij de doelen van de Omgevingsvisie. Het plan biedt alle mogelijke kansen voor een sterke economie in een mooi landschap. Ook vanuit de rijks- en regionale doelen met betrekking tot natuur en werkgelegenheid past de compacte luchthaven in het groen uitstekend.

Inspraak
Van 3 juli tot en met 11 september 2009 liggen het voorgenomen besluit, de structuurvisies, de MER en de andere onderliggende stukken ter inzage in gemeentehuizen in Twente. Na de tervisielegging worden alle inspraakreacties door VTM behandeld en opgenomen in een zogenaamde reactienota.

In het najaar wordt de reactienota samen met het advies van de commissie MER ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken partijen waarna besluitvorming plaatsvindt door de gemeenteraad van Enschede, Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk.
Provincie:
Tag(s):