woensdag, 4. februari 2009 - 9:03

Wachtlijsten jeugdzorg korter door extra geld provincie

Provincie

Bijna 1300 jongeren zullen in 2009 sneller jeugdzorg krijgen door extra geld van de provincie Gelderland en het rijk. Het merendeel van de plaatsen komt bij de ambulante zorg en de pleegzorg, omdat daar de nood het hoogst is.


De verwachting is dat met deze maatregel de wachtlijsten fors zullen afnemen, als de vraag naar jeugdzorg niet meer groeit dan 8%. Nu wachten nog zo’n 950 Gelderse jongeren op een gesprek bij Bureau Jeugdzorg of op een plek binnen de jeugdzorg.

Het geld (ruim 14 miljoen euro) is in 2008 beschikbaar gesteld bij een afspraak tussen rijk en provincies.

In totaal kwam er in 2008 € 36.000.000 extra beschikbaar voor de Gelderse jeugdzorg. Een groot deel daarvan is gaan zitten in de groei van het zorgaanbod, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), incidentele subsidies voor onder meer thuiszorg en licht-ambulante hulpverlening. De resterende 14 miljoen wordt nu gebruikt voor uitbreiding van de ambulante zorg en pleegzorg.

Ook hebben de zorginstellingen afspraken gemaakt over meer efficiency, zodat de doorstroom en uitstroom beter verloopt. In 2009 moeten de instellingen nu ruim 5000 ‘nieuwe’ kinderen kunnen laten instromen (ter vergelijking: in 2007 konden er ruim 3000 nieuwe kinderen per jaar instromen).

“Indrukwekkende cijfers en prestaties,� aldus gedeputeerde Hans Esmeijer, “maar uiteindelijk draait het om het resultaat: meer en betere jeugdzorg voor onze jeugd. Daarom laat ik me elk kwartaal informeren over de effecten van onze inspanningen.�

In 2010 treedt landelijk een nieuwe manier van financiering in werking. Daarbij wordt veel meer gewerkt met grondige prognoses over de vraag naar jeugdzorg, waarna het rijk het geld beschikbaar stelt. In principe moet er vanaf dat jaar voldoende geld zijn om nagenoeg iedereen die dat nodig heeft de goede jeugdzorg te kunnen bieden.

In maart zal een eerste advies komen over de hoogte van dit budget.
Provincie:
Tag(s):