dinsdag, 4. augustus 2009 - 15:43

Werkeloosheid in Gelderland al boven de 75.000

Gelderland

Ook in Gelderland hebben ze te maken met een stevige krimp van de economie. Het dieptepunt van de economische groei wordt naar verwachting dit jaar bereikt. De huidige recessie is de diepste sinds de jaren 30 van de vorige eeuw.

De ontwikkeling van de werkloosheid reageert met een vertraging van ongeveer één jaar op de economische groei. Het dieptepunt in de werkgelegenheidsgroei wordt dan ook bereikt in 2010 met een afname van 26.000 arbeidsplaatsen. Dit alles staat in de jongste Provinciaal Economische Verkenning 2009-2013 van het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland.

Het verlies aan banen doet zich voor in vrijwel alle sectoren van de Gelderse economie. Vooral in de industrie en bouw zullen veel banen verloren gaan. Maar ook sectoren die hiervan afhankelijk zijn zoals de zakelijke dienstverlening, de groothandel en logistieke dienstverlening worden getroffen. In de publieke en semi-publieke dienstensector is nog sprake van enige groei.

De beroepsbevolking zal in 2010 licht dalen (-2.800 personen). Met name herintreders en schoolverlaters zijn nu minder gemotiveerd om naar werk te zoeken maar komen straks als de economie aantrekt weer terug. Schoolverlaters gaan bijvoorbeeld eerst nog een jaar doorleren.

Bij deze ontwikkelingen van vraag en aanbod moet gevreesd moet worden dat de Gelderse werkloosheid zal stijgen van 3,5 % in 2008 naar ruim 8 % in de jaren 2010 tot 2013. In absolute termen betreft het een niveau van ruim 75.000 werklozen. Ook op middellangetermijn is de groei van het aantal banen niet voldoende om de sterke werkloosheidsstijging teniet te doen.

Over het algemeen liggen de Gelderse cijfers in lijn met het landelijke beeld. Er zijn wel regionale verschillen. De werkloosheid in de Achterhoek en Noord Veluwe blijven ver onder het landelijke gemiddelde. In de Achterhoek komt dit door de relatief sterke vergrijzing. In de stedelijke regio*s stijgt de werkloosheid het sterkste (Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer)

Op basis van de nieuwe gegevens uit de Provinciaal Economische Verkenning hebben het Centrum voor Arbeidsmarktbeleid en de Universiteit Groningen de afstemming tussen vraag en aanbod in de provincie Gelderland nader onderzocht (Aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Gelderland, 2009-2013). In 2010 zal er volgens de uitgevoerde discrepantieanalyse sprake zijn van een scherpe omslag van een krappe naar een ruime arbeidsmarkt en het herstel zal zeker tot 2013 duren. Wel zal de vraag naar vakmensen op termijn weer terugkeren naar het oude niveau.

In de zorg, het onderwijs en de overheid werken relatief veel ouderen die als gevolg van het bereiken van de pensioenleeftijd binnenkort stoppen met werken. In deze sectoren blijft er dan ook een zekere vraag naar nieuwe mensen. Ook zijn er bij Defensie mogelijkheden voor bijvoorbeeld beveiligingspersoneel gezien de aanwezigheid van legerplaatsen in Gelderland. Verder blijft Gelderland ook na 2010 kampen met een vrij groot tekort aan medisch personeel en technici op alle niveaus.

De provincie Gelderland stimuleert dat mensen die als gevolg van de recessie werkloos zijn geworden gaan leren om zo met meer kennis wat gemakkelijker werk te vinden of snel weer terug kunnen naar de voormalige werkgever. Ook bevordert de provincie dat bedrijven elkaar sneller weten te vinden om onderling personeel uit te wisselen. Er komen naar verwachting 5 van deze arbeidsmobiliteits- of Poortwachterscentra in Gelderland. De provincie ondersteunt de Gelderse Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) in de zes Gelderse regio's.

Een POA is een regionaal samenwerkingsverband waar het onderwijs, de overheid en vooral ook het bedrijfsleven samenwerken en projecten ontwikkelen en uitvoeren. Tenslotte informeert de Provincie bedrijven, scholen en vele arbeidsmarktinstellingen over actuele en te verwachten ontwikkelingen op de Gelderse arbeidsmarkt via de site www.arbeidsmarktgelderland.nl. Deze site is een initiatief van de SER Gelderland en de provincie Gelderland. In de Arbeidsmarktmonitor Gelderland, die deel uitmaakt van deze site, staan de achterliggende gegevens van de jongste prognoses vermeld.
Provincie:
Tag(s):