woensdag, 20. mei 2009 - 13:16

Wilders moet zich toch verantwoorden voor rechtbank

Den Haag

Vandaag heeft de Procureur-Generaal mr. Moszkowicz bericht dat hij niet zal ingaan op zijn verzoek om de vervolging door het Openbaar Ministerie (OM) van Geert Wilders wegens haatzaaien en groepsbelediging te staken.

Wilder toch vervolgd
Dit betekent dat Wilders zich toch moet verantwoorden voor de rechtbank voor uitlatingen die heeft gedaan in diverse media over moslims en de islam.

Moszkowicz had de Procureur-Generaal verzocht een vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen bij de Hoge Raad tegen de beschikking van het Hof Amsterdam van 21 januari 2009.

In deze beschikking heeft het Hof de Officier van Justitie te Amsterdam bevolen om de heer Wilders te dagvaarden ter zake van het aanzetten tot haat en discriminatie (art. 137d Wetboek van Strafrecht) alsmede ter zake van groepsbelediging voor zover het betreft zijn vergelijkingen met het nazisme (art. 137c Wetboek van Strafrecht).

Het Hof gaf dit bevel naar aanleiding van klaagschriften die waren ingediend nadat het OM had besloten dat het Wilders niet zou vervolgen.

Het rechtsmiddel cassatie in het belang der wet Tegen de door het Hof gegeven beschikking als bedoeld in art. 12 Wetboek van Strafvordering, staat geen gewoon rechtsmiddel open.

Het enige rechtsmiddel dat tegen een dergelijke beschikking kan worden ingesteld, is het buitengewone rechtsmiddel "cassatie in het belang der wet". Cassatie in het belang der wet kan alleen worden ingesteld door de Procureur-Generaal.

Dit buitengewone rechtsmiddel heeft als doel het de Hoge Raad mogelijk te maken zich in zaken die hem niet via de gewone cassatieprocedure bereiken, uit te spreken over rechtsvragen wanneer de beantwoording daarvan vanuit een oogpunt van rechtseenheid of rechtsontwikkeling wenselijk is. De Hoge Raad doet in het kader van deze procedure geen onderzoek naar de feiten.

Gevolgen cassatie in het belang der wet
Indien de Hoge Raad een beschikking met een bevel tot vervolging (art. 12 Wetboek van Strafvordering) in het belang der wet vernietigt, brengt dit geen verandering in de posities van het openbaar ministerie, degene wiens vervolging is bevolen of de klager. Het bevel tot vervolging blijft van kracht.

Slechts in bijzondere omstandigheden kan vernietiging van de beschikking in het belang der wet gevolgen hebben voor de verdere vervolging. Dat is het geval als de vernietiging niet anders kan betekenen dan dat de bevolen vervolging nimmer tot een veroordeling zal kunnen leiden.
Provincie:
Tag(s):