vrijdag, 27. februari 2009 - 10:54

Zalm presenteert rapport kosten Koninklijk Huis

Oud-minister van Financiën dr. G. Zalm heeft vanochtend een rapport met het advies van de Stuurgroep herziening stelsel kosten Koninklijk Huis aangeboden aan minister-president Balkenende.

In dit rapport doet de stuurgroep voorstellen voor een nieuwe opzet van Begroting I van de Rijksbegroting (de huidige begroting “Huis der Koningin�), met als doel een eenduidig, toegankelijk en transparant inzicht te verschaffen in de uitgaven die samenhangen met het koningschap. In de nieuwe opzet worden deze uitgaven opgenomen in Begroting 1, onder handhaving van budgettaire neutraliteit.

Aan Begroting I zullen volgens het advies alle uitgaven die samenhangen met de constitutionele Koning als staatshoofd worden toegevoegd, welke voorheen onder de respectievelijke begrotingen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM/WWI, Defensie, Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken vielen. In de huidige situatie werden deze functionele uitgaven nog gedeclareerd door de Dienst Koninklijk Huis ten laste van de begrotingen van de diverse ministeries. Concreet betekent dit dat functionele uitgaven als bijvoorbeeld de vliegkosten en de onderhoudskosten voor de Groene Draeck worden opgenomen in Begroting I. De uitgaven opgenomen in Begroting I gaan daarmee van 7 miljoen naar 39 miljoen euro. Dit leidt niet tot extra uitgaven op de rijksbegroting.

Voorts stelt de stuurgroep dezelfde begrotingssystematiek voor als bij andere begrotingen binnen de rijksoverheid. Dat houdt onder meer in dat bij overschrijdingen elders binnen de begroting compensatie moet plaatsvinden. Een direct gevolg hiervan is ook dat de kosten voor beveiliging, staatsbezoeken en ‘instandhouding paleizen’ onder de verantwoordelijkheid blijven vallen van de respectievelijke ministers van Justitie, Buitenlandse zaken en VROM/WWI. Voor Begroting I stelt de stuurgroep als nieuwe titel “de Koning� voor, aangezien de huidige titel “Huis der Koningin� door het toevoegen van de functionele uitgaven en de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen de lading niet meer dekt. Deze nieuwe titel impliceert dat de uitgaven in deze begroting rechtstreeks samenhangen met de functie van het staatshoofd in het Nederlandse staatsbestel.

De interdepartementale Stuurgroep herziening stelsel kosten Koninklijk Huis onder voorzitterschap van de heer Zalm werd ingesteld na toezeggingen door de minister-president aan de Tweede Kamer in juni 2008 om te komen met een advies voor een nieuwe opzet van Begroting I. Binnenkort bepaalt het kabinet zijn standpunt over het advies van de Stuurgroep, waarna de Tweede Kamer hierover zal worden geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):