donderdag, 15. januari 2009 - 18:50

Zeeland wil gevolgen kredietcrisis gezamenlijk aanpakken

De Provincie Zeeland heeft op woensdagavond 14 januari verschillende partijen uitgenodigd om problemen en mogelijke oplossingen te bespreken die ontstaan naar aanleiding van de huidige kredietcrisis. Ook Zeeland heeft te maken met de gevolgen daarvan voor de economie
en werkgelegenheid.

Uitgenodigd waren vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisatie, onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties.

In een constructieve sfeer is overeenstemming bereikt om op een vijftal gebieden binnen Zeeland gezamenlijk op te trekken.

- Allereerst gaat het om kennisbehoud en kennis versterking, bv. via mobiliteitscentra en nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Hoewel de werkloosheid nu oploopt is de
verwachting dat op niet al te lange termijn juist weer behoefte ontstaat aan ervaren personeel.

- Verder zal gezocht worden naar mogelijkheden om geplande investeringen die goed zijn voor de regionale werkgelegenheid naar voren te halen, zoals op het gebied van onderhoud.

- Het derde punt betreft het waar mogelijk versoepelen van belemmerende regels, beperken van de lastendruk en het zoeken naar financiële prikkels.

- Meer specifiek wordt gedacht aan de versnelde uitvoering van de plannen op het gebied van de biobase industrie in Zeeland. Hierbij wordt aangesloten op de investeringen in de Kanaalzone.

- Tot slot wordt de uitvoering van de al getekende convenanten 'Schoon en Zuinig' waar mogelijk versneld. Daarbij zal de samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten en woningbouwcoöperaties worden gezocht.

Met de aanpak op deze gebieden wordt geprobeerd niet alleen acute problemen, zoals oplopende werkloosheid en financiële problemen bij bedrijven waar mogelijk beperken, maar ook de economische structuur duurzaam te versterken.

Op korte termijn worden al deze activiteiten door betrokken partijen opgepakt en uitgewerkt. Het zijn geen vrijblijvende afspraken, over enkele maanden wordt de voortgang besproken.

De inspanningen van de regio zullen ook aan de Rijksoverheid worden bekendgemaakt, en er zal aansluiting bij de maatregelen van de regering worden gezocht.

In het verlengde van deze regionale agenda zullen binnenkort een aantal onderwerpen in Den Haag aan de orde worden gesteld die bij kunnen dragen aan (duurzame) investeringen in de Zeeuwse samenleving.
Provincie:
Tag(s):