dinsdag, 1. juni 2010 - 22:08

640.000 Euro voor verbeteren basisonderwijs

Regio

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 1 juni 2010 het uitvoeringsplan voor het kwaliteitsakkoord basisonderwijs Drenthe vastgesteld. Daarmee wordt concreet een start gemaakt met het inzetten van financiële middelen voor het terugdringen van het aantal zwakke, dan wel zeer zwakke basisscholen in Drenthe. Ook is er geld beschikbaar om te werken aan excellente basisscholen in de provincie.

In februari 2010 heeft de provincie samen met het Rijk, de gemeenten en alle 37 schoolbesturen in Drenthe het kwaliteitsakkoord basisonderwijs Drenthe gesloten. In dit akkoord zijn de doelstellingen vastgelegd om in Drenthe een kwaliteitsslag te maken in de volle breedte van het basisonderwijs. Voor de komende twee jaar (2010 en 2011) is hiervoor € 640.000 beschikbaar. Het rijk draagt € 200.000 bij, de rest komt van de provincie.

Basisscholen die volgens de Inspectie van het Onderwijs als zwak of zeer zwak worden aangemerkt kunnen de subsidie besteden aan ondersteuning en verbetertrajecten. In totaal is daarvoor € 450.000 beschikbaar. Doelstelling van het kwaliteitsakkoord is dat het aantal zwakke of zeer zwakke basisscholen in Drenthe binnen twee jaar is gehalveerd. Belangrijk in het kwaliteitsakoord is ook de vroegsignalering. Voor zogeheten risicoscholen is € 126.000 beschikbaar om een analyse te laten uitvoeren naar de sterke en de zwakke kanten van de school. Dat biedt deze scholen de mogelijkheid om op tijd aanpassingen in te voeren.

Tien procent van het totale budget, dus € 64.000 is beschikbaar om het percentage excellente scholen in Drenthe tenminste gelijk te krijgen aan het landelijk niveau. In overleg met het onderwijsveld worden daarvoor studiedagen georganiseerd.

Gedeputeerde Anneke Haarsma vindt het belangrijk dat het kwaliteitsakkoord er niet alleen is voor scholen met problemen zoals achterstanden of slechtere prestaties: “Natuurlijk is het van groot belang dat we die scholen de helpende hand bieden. Maar het grootste deel van de scholen in Drenthe doet het gewoon goed. Voor hen is het kwaliteitsakkoord vooral een uitdaging om nog beter, zelfs excellent, te worden.”
Provincie:
Tag(s):