woensdag, 3. november 2010 - 10:51

Asbestconcentratie op één locatie voormalig winkelcentrum Stein

Stein

Uit nader bodemonderzoek op het terrein van het voormalige winkelcentrum in Stein blijkt dat er slechts op één plaats van 50 m2 sprake is van zeer beperkte verhoogde asbestconcentratie. Het gaat om een stuk grond vlak bij de Stevel. Deze verhoging is terug te voeren op de brand deze week precies een jaar geleden en de toen heersende windrichting. Van dit gebied moeten de bovenste 50 cm worden afgegraven en afgevoerd, zo meldt de gemeente Stein.

Voor het resterende terrein is op basis van dit nader bodemonderzoek aangetoond dat er, voor wat betreft asbest, geen sprake is van enig risico.
Op een deel van de locatie, ongeveer ter plekke van voormalig Versland, is tijdens de sloop een oude parkeerplaats aangetroffen. Dit is een asfaltplaat die moet worden ontgraven en afgevoerd. Ze heeft op dit moment geen functie meer en geldt daardoor als afval. Afval moet worden verwijderd alvorens er een bouwvergunning kan worden verleend.

Op een ander deel van de locatie zijn resten van de brand en de sloop aangetroffen in de bovenste meter. Deze verontreiniging moet ook worden verwijderd alvorens de gemeente een bouwvergunning kan verlenen. Verontreiniging van de bodem als gevolg van een calamiteit moet altijd volledig worden opgeruimd.

Uit een verkennend bodemonderzoek op het terrein van het voormalige winkelcentrum in Stein bleek vorige maand dat er op sommige locaties asbest zou zijn aangetroffen of dat er sprake was van de mogelijkheid. Nader onderzoek was noodzakelijk. Uit voorzorg liet de gemeente het gebied meteen afsluiten door rondom het onderzoeksgebied hekken terug te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):