donderdag, 14. oktober 2010 - 10:58

Begroting Aa en Hunze gepresenteerd

Gieten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft donderdag de begroting 2011 met een incidenteel overschot gepresenteerd. De begroting is opgesteld aan de hand van het collegeprogramma 2010-2014 en de strategische toekomstvisie. De Onroerende Zaakbelasting (OZB) gaat niet omhoog.

De Programmabegroting 2011 is opgesteld op basis van het collegeprogramma 2010-2014, de strategische toekomstvisie en de in juli 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2010. De begroting 2011 gaat uit van een extra uitgave van 1,5 miljoen structureel en 1,3 miljoen incidenteel. Belangrijke uitgaven zijn € 830.000 voor de renovatie van het zwembad de Borghoorns in Annen, € 200.000 voor de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum, € 145.000 voor de vervanging van de brug Ravijnzicht, € 90.000 voor de cultuurgemeente van Drenthe, € 50.000 voor communicatie en burgerparticipatie, € 40.000 voor de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid en € 10.000 voor het project Jeugd en Alcohol.

De gemeente Aa en Hunze wordt ook geconfronteerd met de gevolgen van de verslechterde economische situatie. Het Financieel Meerjaren Perspectief is niet sluitend. Voor 2012 is een tekort berekend van bijna € 100.000, oplopend tot € 150.000 in 2015.

Om de gemeente financieel gezond te houden moeten in deze bestuursperiode grootschalige bezuinigingen worden gerealiseerd. Daarbij zijn ingrepen die zowel onze organisatie als ook onze inwoners zullen gaan raken onvermijdelijk. Het college van burgemeester en wethouders wil bewust en doordacht bezuinigen: geen kaasschaaf, geen ‘botte bijl’, maar proactief en sociaal verantwoord.

Voor 2011 is de gemeente uiterst terughoudend omgegaan met lastenverzwaring. Het tarief van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd. De afvalstoffenheffing kan met ruim 1% worden verlaagd en het rioolrecht wordt met 3% verhoogd. Beide laatste tarieven gelden als ‘kostendekkend’.
Provincie:
Tag(s):