donderdag, 1. april 2010 - 17:08

Bezuinigingsideeën Den Haag schaden Friese economie

Leeuwarden

De heroverwegingsplannen die rijksambtenaren vandaag hebben gepubliceerd, hebben bij uitvoering grote negatieve gevolgen voor de Friese economie.

Het schrappen van de Haak om Leeuwarden en het alternatieve Zuiderzeelijnpakket zet Fryslân economisch op slot. Deze investeringen zijn volgens gedeputeerde Sjoerd Galema juist nodig om de economie op gang te houden.

Gedeputeerde Staten benadrukken dat de Haagse ambtenaren voorstellen hebben gedaan zonder aan te geven of uitvoering wenselijk is. De werkgroepen moesten alleen kijken hoe op een aantal onderdelen van de rijksbegroting 20 procent te besparen is. ,,It is no oan de polityk om te beslúten wat wol en net trochgean moat, mar besteande ôfspraken moatte trochgean en dat sille we De Haach dúdlik meitsje’’, aldus Galema.

Dat de ambtenaren met voorstellen voor drastische maatregelen komen, vindt Galema uitstekend. ,,Dan wit je ek wer jo oer diskusiearje.’’ Hij vindt dat de provincies met een voorgestelde korting van 300 miljoen euro per jaar op het provinciefonds al een forse aanslag krijgen. Daar komt bijna 600 miljoen euro bij die provincies uit hun reserve zouden kunnen missen. ,,Eltsenien moat syn bydrage leverje. Dat begripe wy. Mar der binne grinzen en dêr geane wy op dizze manier no oerhinne.’’

Uitvoering van de bezuinigingsplannen tast de kwaliteit van het onderwijs aan: grotere klassen en minder kleine scholen. Het Fries komt in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de knel. De kosten van het openbaar vervoer dreigen voor zowel reizigers als provincie fors omhoog te gaan. Investeringen in het Friese openbaar vervoer zijn vrijwel onmogelijk vanwege een bezuiniging op het regionaal vervoersgeld.

Vervanging van de provincie en alle Friese gemeenten door een gemeente Fryslân zet de burgers op afstand, stellen Gedeputeerde Staten. Een variant die bijna evenveel oplevert, zorgt ervoor dat Fryslân als provincie met een beperkt aantal gemeenten blijft bestaan. De Randstadprovincies fuseren dan wel. Galema: ,,Dat is folle realistysker. De provinsje is hjir in sûn lichem sûnder wetterholle. Yn ’e Rânestêd is dat wol oars.’’

Waar de ambtenaren voorstellen om de regie over investeringen in het landelijk gebied naar Den Haag te halen, vreest GS dan meer bureaucratie en bureaukosten. De voorstellen staan soms haaks op elkaar. Waar de ene groep de provincies opheft, wil de andere juist geld besparen door taken aan de provincie over te dragen.

Van de twee vliegbases in Nederland kan één sluiten, maar er is geen voorkeur voor Leeuwarden of Volkel. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau kan deze ronde profiteren als de politiek besluit alle overheidsincasso’s in Leeuwarden onder te brengen.
Provincie:
Tag(s):