zondag, 2. mei 2010 - 21:00

Borsele wil starten met derde fase Groenproject ’t Sloe

Borsele

Het Borselse college wil starten met de derde fase van Groenproject ’t Sloe. Daarvoor vraagt zij aan de gemeenteraad een werkkrediet van € 400.000 uit de reserve van het Sloebos.

Van dit bedrag worden de verwerving van gronden, het maken van het inrichtingsplan, het wijzigen van het bestemmingsplan en de werkzaamheden betaald.

De gemeente heeft onlangs veertien hectare land aan de Jurjaneweg aangekocht. Dit najaar komt de grond beschikbaar. Ook is zij nog in onderhandeling over andere gronden. NV Westerscheldetunnel wil samen met de gemeente Borsele in het inrichtingsplan de mogelijkheid onderzoeken voor een blusvijver. Het perceel zal ook worden opgenomen in een route van het wandelnetwerk.

Half jaren ’80 heeft de gemeente dorpsbossen aangelegd bij Borssele, ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp om het zicht op de industrie in het Sloegebied te ontnemen. Dit werd zozeer gewaardeerd dat er behoefte was aan meer groen. Daarom heeft de gemeente in 1994 het Sloerandbeleid vastgesteld. Onderdeel daarvan was de aanleg van een bos. Het doel van het groenproject is een natuurlijke buffer te vormen tussen de industrie in het Sloegebied enerzijds en het Nationaal Landschap de Zak van Zuid-Beveland anderzijds.

De gemeente koopt de gronden. Dit verwerven gebeurt op vrijwillige basis, dus als er grond vrijkomt. In een zoekgebied van 280 hectare wil Borsele in totaal 200 hectare verwerven voor het Sloebos. Vervolgens wordt Natuurmonumenten eigenaar en beheerder van de bossen. De gemeente heeft het Sloegroen kunnen aanleggen door financiële ondersteuning van Natuurmonumenten, Natuurcompensatie Westerschelde, NV. Westerscheldetunnel, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het ministerie van VROM.

De inrichtingswerkzaamheden van de eerste 100 hectare vonden in 2003 (1e fase) en 2008 (2e fase) plaats. In de jaren daarna deed de natuur haar werk en kreeg het gebied al snel een ander aanzien. Zo zijn bomen van 80 centimeter hoog uitgegroeid tot boven de vier meter. Veel vogels komen af op de vruchtdragende bomen. Het bijzondere van het Sloebos is de afwisseling van rietland, water, grasland en bos. Die diversiteit zorgt voor een aantrekkelijk landschap en voor veel verschillende vogels. Niet alleen soorten als tureluur, maar ook lepelaars, zilverreigers, kiekendieven en diverse eendensoorten zijn er te vinden.
Provincie:
Tag(s):