dinsdag, 16. november 2010 - 20:42

Drenthe betreurt mislukken besprekingen convenant Groningen Airport Eelde

Eelde

Bemiddelaar Albertine van Vliet-Kuiper heeft in een brief aan het college van GS laten weten dat zij haar opdracht als bemiddelaar in de voorbereiding van een convenant met belanghebbende organisaties rondom Groningen Aiport Eelde (GAE) teruggeeft. Belangrijkste reden is dat de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) niet
instemt met besprekingen aan de hand van haar plan van aanpak.

In juni 2010 is Albertine van Vliet-Kuiper (oud burgemeester van Amersfoort) op verzoek van het college van GS gestart met een bemiddelingspoging tussen alle partijen rondom GAE. Doel was om te komen tot een convenant. Na intensief en langdurig overleg met alle partijen en de provincie heeft de bemiddelaar een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een gezamenlijk gedragen convenant. Helaas heeft VOLE laten weten onder deze condities niet aan de gesprekstafel te willen plaatsnemen. VOLE is namelijk van mening dat ook de provincie
convenantpartner moet zijn. De provincie vindt dit ongewenst omdat ze dan te veel verschillende petten op zou hebben. De provincie heeft het proces echter steeds actief ondersteund en zou dit ook na de totstandkoming van het convenant blijven doen.

Over het mislukken van het proces zegt mevrouw van Vliet: “dit is buitengewoon spijtig omdat we naar mijn overtuiging aan de vooravond stonden van een uitgelezen kans om na jarenlange onderlinge strijd een begin te maken met de noodzakelijke afspraken tussen partijen. De
afspraken zouden gaan over het terugdringen van vermijdbare geluidsoverlast en over een maatschappelijk verantwoorde duurzame en groene ontwikkeling van de luchthaven. Resultaat hiervan zou zijn een daadwerkelijke verbetering van de leefomgeving voor de omwonenden van
het vliegveld”.

Het college van GS heeft bijzonder veel waardering voor de inzet van mevrouw van Vliet en sluit zich aan bij de door haar getrokken conclusies. Verantwoordelijk gedeputeerde Swierstra:“het is heel erg jammer dat mevrouw van Vliet haar opdracht terug heeft moeten geven. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet om de bemiddeling te laten slagen. Ondanks de
zorgvuldigheid waarmee het proces is omgeven is het helaas niet gelukt alle partijen om tafel te krijgen. Het college van GS zal zich beraden op de nu ontstane situatie”.
Provincie:
Tag(s):