donderdag, 23. december 2010 - 21:09

Drenthe sluit de jacht

Regio

De provincie Drenthe heeft besloten vanaf zondag de jacht op alle wildsoorten te sluiten. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten in verband met de bijzondere weersomstandigheden en met het oog op de instandhouding van het wild.

Over nagenoeg de hele provincie ligt een sneeuwdek, en watervogels hebben niet of nauwelijks nog open water tot hun beschikking. Er is bovendien sprake van langdurig aanhoudende, matige tot strenge vorst en de weersvoorspellingen gaan uit van een langere vorstperiode. Het wild
moet extra moeite doen om aan voedsel te komen. Jacht zou onder deze omstandigheden niet weidelijk zijn.

Het jachtverbod voor de hele provincie Drenthe gaat in op zondag 26 december om 24.00 uur en is van kracht voor alle wildsoorten: fazanthaan, fazanthen, houtduif, wilde eend, haas en konijn. Voor het komende weekeinde geldt dat landelijk sowieso niet gejaagd mag worden in verband met de kerstdagen.

Wat betreft beheer en schadebestrijding, schort de provincie tevens de verleende vrijstellingen ex artikel 65 Flora – en faunawet, (vrijstelling grondgebruiker) en de ontheffingen ex artikel 68 op. Dit betekent dat schieten op de kolgans, grauwe gans en smient niet langer is toegestaan.
De ontheffing voor beheer- en schadebestrijding van reewild en vos wordt daarentegen niet opgeschort; op deze beide soorten mag nog wel geschoten worden.

De provincie Drenthe heeft deze besluiten genomen, na goed overleg met de jagersvereniging KNJV, LTO Noord, het Faunafonds en de Faunabeheereenheid Drenthe.
Provincie:
Tag(s):