dinsdag, 21. september 2010 - 21:24

Edes rijke cultureel erfgoed krijgt een duurzame toekomst

Ede

Het college van B&W heeft dinsdag ingestemd met de nota Erfgoed met perspectief. In deze nota worden drie scenario’s geschetst voor het erfgoedbeleid in de gemeente Ede voor de komende vijf jaar.

De voorkeur van het college gaat uit naar een afgeslankt middenscenario. Daarnaast heeft het college ervoor gekozen de onlangs voorgestelde bezuiniging op de monumentenzorg anders in te vullen, zodat de subsidiepot voor gemeentelijke monumenten ontzien wordt.

De gemeente Ede heeft momenteel ongeveer 210 rijksmonumenten en bijna 300 gemeentelijke monumenten. Deze zijn van grote waarde voor de gemeente en haar bevolking.

In de nota Erfgoed met perspectief staat een aantal vragen centraal, waaronder: welke bestaande taken en verantwoordelijkheden worden momenteel ingevuld, welke ontwikkelingen doen zich voor, welke kanten kan de Edese erfgoedzorg op en wat is daar precies voor nodig? Om richting te geven en die toekomstige koers te kunnen bepalen staan in de nota twaalf op maat gesneden initiatieven. Een aantal voorbeelden is: opstellen van cultuurhistorische waardenkaart, verankering van cultuurhistorische inbreng in ruimtelijke plannen, inventarisatie en bescherming van vijftig objecten uit de periode ‘Oorlog en wederopbouw’ en een verbeterde communicatie.

De initiatieven zijn het definitieve resultaat van een interactief beleidsproces en de inspraakmogelijkheden. Ze haken daarom niet enkel aan bij enkele urgente aandachtspunten vanuit het eigen vakgebied, maar komen ook voort uit de behoeften zoals die gevoeld worden door andere beleidsvelden en de vele betrokkenen in het veld. Het gaat daarbij om monumenteneigenaren, de historische verenigingen, de vereniging Edese Monumenten, de monumentencommissie en het Comité Open Monumentendag.
De initiatieven zijn gevat in verschillende beleidsscenario’s.

Het college heeft gekozen voor een afgeslankt middenscenario. Daarmee stelt het maatregelen voor die het Edes erfgoed voor een duurzame toekomst hard nodig heeft, maar die tegelijk ook passen in tijden van bezuinigingen. Verder gaat de in het kader van de Meerjarenbeleidsvisie geplande financiële korting op de subsidies voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten niet door als het aan het college ligt. En dat is voorlopig goed nieuws voor de gemeentelijke monumenten en voor de inwoners die ze onderhouden.

De raadscommissie Maatschappelijke Zaken spreekt woensdag 13 oktober over de erfgoednota. De gemeenteraad besluit donderdag 4 november over het nieuwe beleid.
Provincie:
Tag(s):