donderdag, 18. februari 2010 - 21:38

Extra geld voor akkervogels in Drenthe

Regio

In het grootschalige akkerbouwgebied van Drenthe komen veel akkervogels voor. De laatste jaren lopen de aantallen echter terug. Om het voortbestaan van de akkervogels in Drenthe te waarborgen, neemt de provincie beheermaatregelen. Zij is voornemens hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt aangevuld met extra Europese middelen. In totaal gaat om ongeveer 2,4 miljoen euro. Gedeputeerde natuur en landbouw Rein Munniksma: “Met dit geld zoekt de provincie samen met agrariërs, vrijwilligers, waterschappen en natuurorganisaties naar een optimaal akkervogelbeheer in Drenthe.”

Door een recente ontwikkeling in het Europese landbouwbeleid komt er geld beschikbaar voor akkervogelbeheer. Het gaat om budget dat is overgeheveld van directe inkomenssteun aan boeren naar plattelandsbeleid, het zogenaamde modulatiegeld. Het geld blijft dus wel beschikbaar voor de landbouw, maar wordt geïnvesteerd in maatschappelijke, duurzame initiatieven, zoals akkervogelbeheer.

De provincie gaat het geld gericht inzetten voor akkervogels en legt de verbinding naar de verbetering van de waterkwaliteit.
De doelstelling is 250 hectare extra akkervogelbeheer te realiseren via het nieuwe stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer met gezamenlijk beheer. De focus ligt daarbij vooral op hoogveenontginnings- en veldontginningsgebieden. Gezamenlijk met agrariërs en BoerenNatuur worden collectieve plannen ontwikkeld in de gebieden waar de akkervogels zich het beste thuis voelen

Kenmerkende vogelsoorten in het Drentse akkerbouwgebied zijn de gele kwikstaart, veldleeuwerik, kwartel, patrijs en geelgors. De terugloop in vogelaantallen heeft te maken met het gebruik van bestrijdingsmiddelen die het voedselaanbod verminderen en intensivering van het grondgebruik. Ook schaalvergroting en verandering van gewassenteelt heeft invloed.
Provincie:
Tag(s):