vrijdag, 10. september 2010 - 19:21

Forse bezuinigingen gemeente Tilburg

Tilburg

De komende jaren staat de gemeente Tilburg voor een ingrijpende financiële opgave. Naast het op orde brengen van de eigen financiële huishouding staan vanuit Rijk en provincie flinke bezuinigingen op stapel met grote consequenties voor gemeenten en burgers. Het college van B&W en de Tilburgse gemeenteraad moeten zwaarwegende keuzes
maken om de financiële situatie het hoofd te bieden.

In 2011 wordt ruim €10 miljoen bezuinigd en verhoging van de gemeentelijke inkomsten (bijvoorbeeld OZB) en vrijval van reserves en dergelijke levert ruim € 8 miljoen op. Deze bedragen lopen in 2014 op tot € 16,5 miljoen aan structurele bezuinigingen, € 2,5 miljoen aan inkomstenverhogingen en € 2 mln. aan extra middelen vanuit reserves.
Gezien de landelijke en provinciale ontwikkelingen blijft het niet bij deze bezuinigingsslag.

De verwachting is dat het nieuwe kabinet een forse bezuiniging doorvoert op het gemeentefonds. De omvang en fasering is nog niet bekend. Een korting van minimaal € 21 miljoen voor Tilburg is zeer aannemelijk, maar dit bedrag kan nog verder oplopen. Verder is er vanaf 2011 een structureel tekort van € 8,2 miljoen op de gemeentebegroting door de
korting van het Rijk op de Wwb ( Wet werk en bijstand) die bij de aankomende actualisering van deze programmabegroting in ieder geval zal worden verwerkt. De tweede noodzakelijke bezuinigingsronde zal worden verwerkt in de begrotingsvoorbereiding Forse bezuinigingen
gemeente TilburgForse bezuinigingen
gemeente TilburgGForse2012.
Provincie:
Tag(s):