zondag, 26. december 2010 - 11:11

Gecombineerde aanpak van preventie, toezicht en handhaving

Regio

De gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal zijn gezamenlijk gestart met het project Jeugd en alcohol. Het belangrijkste doel van het project is om het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan.

Het verminderen van alcoholgebruik levert ook een belangrijke bijdrage aan het verminderen van overlast door jongeren op straat. De gemeenten werken intensief samen met deskundige partners: IrisZorg, Halt Gelderland, het Openbaar Ministerie, Politie Gelderland Midden, Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden en de provincie Gelderland. Het project loopt tot 2012, en is een uitvloeisel van het regionaal volksgezondheidsbeleid.

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse jongeren meer alcohol drinken dan andere scholieren in Europa. Artsen hebben regelmatig gewezen op de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren. Alcoholgebruik op jonge leeftijd vergroot ook de kans op verslaving op latere leeftijd. Daarnaast leidt het vaak tot overlast op straat.

Alcohol drinken is voor veel mensen iets 'wat er gewoon bij hoort'. Veel drinken wordt als stoer gezien, ook door meisjes. Jongeren en ouders onderschatten de risico's.

Burgemeester van Rheden Petra van Wingerden, bestuurlijk verantwoordelijk voor het project, benadrukt de rol van de ouders: 'Het project Jeugd en alcohol richt zich vooral op preventie. Het gaat erom middelbare scholieren en de oudere basisschooljeugd bewust te maken van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Ook de ouders zijn een cruciale doelgroep. Goed voorbeeld doet goed voorbeeld volgen'.

Het project jeugd en alcohol bestaat uit een gecombineerde aanpak van preventie, toezicht en handhaving. Een van de activiteiten is het invoeren van de boete-of-kanskaart, waarbij jongeren die onder invloed van alcohol een delict gepleegd hebben, door Halt een leertraject krijgen opgelegd. Als dit leertraject niet succesvol afgerond wordt, eist justitie een hogere straf. Ouders worden nauw bij het leertraject betrokken.

Cursussen op scholen over alcoholgebruik onder jongeren zijn een ander belangrijk middel.
Belangrijk is ook het onderzoek naar mogelijkheden om een convenant te sluiten met sportverenigingen en horeca om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Een van de eerste zichtbare activiteiten vindt begin volgend jaar plaats op middelbare scholen. Op 7 januari wordt tijdens het jaarlijkse galafeest op het Arentheem College in Arnhem campagne gevoerd. Jongeren worden hierbij ingezet om de bezoekers te benaderen. Zij gaan in gesprek met hun leeftijdsgenoten en delen voorlichtingsmateriaal uit. De jongeren worden voorbereid en professioneel begeleid door IrisZorg om hun voorlichtingstaak goed te kunnen uitvoeren. Ook op andere scholen vinden dit soort activiteiten plaats.

Het project Jeugd en alcohol is een onderdeel van het regionale volksgezondheidsbeleid dat is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de inwoners van de regio. Het accent van dit beleid ligt op de aanpak van drie gezondheidsproblemen bij de jeugd, die ook landelijk als ernstig worden ervaren
· overgewicht
· alcohol
· psychische problemen

Voor de aanpak van elk thema bestaat een uitvoeringsplan met daarin concrete activiteiten om de problemen te lijf te gaan.
Provincie:
Tag(s):