zaterdag, 10. april 2010 - 21:15

Hardenberg heeft een nieuw college

Hardenberg

Het CDA, de ChristenUnie en de PvdA hebben vrijdagmiddag overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling en de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2010-2014. De kandidaat-wethouders zijn: Douwe Prinsse voor het CDA, Jannes Janssen voor de ChristenUnie en René de Vent voor de PvdA.

De portefeuilleverdeling binnen het nieuwe college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

Burgemeester Meulman krijgt onder andere algemene coördinatie, vertegenwoordiging gemeente, intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden, communicatie, openbare orde en veiligheid, financiën en economische zaken in portefeuille en de plaatsen Sibculo, Dedemsvaart en Heemserveen/Rheezerveen in het kader van gebiedsgericht werken.

CDA-wethouder Prinsse krijgt onder andere in portefeuille: ruimtelijke ordening, grondbeleid, volkshuisvesting, WMO-deel wonen (verstrekkingen), sport, facilitaire zaken, juridische zaken en wordt coördinerend wethouder van de centrumplannen Hardenberg en Dedemsvaart, nieuwbouw gemeentehuis, de zorgboulevard en de sportboulevard. Prinsse wordt gebiedswethouder van De Krim, De Belt/Schuinesloot, Ebbenbroek, Hardenberg-Centrum, Hoogenweg, Kloosterhaar, Marslanden, Radewijk, en Slagharen.

ChristenUnie-wethouder Janssen krijgt onder andere de volgende portefeuille: openbare werken, infrastructuur, verkeer en vervoer, duurzaamheid, natuur- en landschap, water, Vechtpark, onderwijs, jeugd & gezin, WMO-deel zorg, gezondheidszorg en alcoholmatiging. Janssen wordt gebiedswethouder van Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Gouden Ploeg, Hardenbergerveld, Heemse, Mariënberg, Oud-Bergentheim, Rheeze-Diffelen.

PvdA-wethouder De Vent krijgt onder meer de volgende portefeuille: werk en inkomen, allochtonenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, welzijn, WMO-deel welzijn, Leader+, kunst & cultuur, recreatie & toerisme, personeel & organisatie. De Vent wordt gebiedswethouder van Baalder/Oud Baalder, Baalderveld, Balkbrug, Collendoorn, Gramsbergen, Ane en Lutten, Oud-Lutten.

Collegeprogramma
Veiligheid als voorwaarde voor leefbaarheid is een belangrijk onderdeel van het breed gedragen collegeprogramma 2010-1014 met de titel ‘Meer met minder’. Zo wil het college overlast en vernielingen in de openbare ruimte tegengaan. Ook blijft de aandacht vooral gericht op de kwetsbaren in de samenleving. Het nieuwe college wil goede randvoorwaarden scheppen op het terrein van economie, onder andere door voldoende bedrijventerrein beschikbaar te houden en de centrumplannen in Hardenberg en Dedemsvaart voort te zetten.

De zondag blijft een dag van bezinning, ontmoeting en ontspanning, zonder koopzondag maar met passende evenementen en activiteiten waarbij rekening gehouden wordt met de cultuur van een kern. Recreatie & toerisme is het visitekaartje van de gemeente, op dit terrein wordt het Vechtpark aangelegd en worden de watersportmogelijkheden uitgebreid. Volgens het nieuwe college is de agrarische sector een belangrijke economische factor in de gemeente, daarom is hier de komende jaren bijzondere aandacht voor, onder andere in de vorm van het bestemmingsplan buitengebied.

Ook het Hardenbergse duurzaamheidsbeleid wordt voortgezet. Tenslotte is het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardenberg over de weg, per spoor en over het water belangrijk onderdeel van het collegeprogramma.

Financiën
De coalitiepartijen streven naar een sluitende meerjarenbegroting en willen de bezuinigingen waar Hardenberg voor staat pro-actief aanpakken. In de komende vier jaar wordt minimaal 7 miljoen euro bezuinigd waarvan 3 miljoen euro op bedrijfsvoering/kostenbeheersing, 2 miljoen euro op het gemeentelijke ambitieniveau en het nieuwe college wil de inkomsten met 2 miljoen euro vergroten.

Uitgangspunt is dat in ieder geval niet bezuinigd wordt op preventief jeugdbeleid, onderwijs en de zwembaden. Ook mogen de gemeentelijke belastingen en heffingen niet meer dan inflatoir stijgen.

Er is afgesproken dat in de komende vier jaar 11,5 miljoen euro geïnvesteerd wordt, onder andere in de aanpak van oude wijken, de sportboulevard, het sportpark De Krim, onderwijshuisvesting, de aanleg van kunstgrasvelden, het duurzaamheidsfonds en extra wegenonderhoud.

Benoeming
Als de leden van de PvdA tijdens de ledenvergadering van volgende week ook akkoord gaan, worden de collegeleden binnenkort tijdens een raadsvergadering voorgedragen voor benoeming. De exacte datum en het tijdstip van deze vergadering worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De drie wethouders komen uit de huidige gemeenteraad. Zij worden volgens de Gemeentewet opgevolgd door de eerstvolgenden op de kieslijsten. Deze nieuwe raadsleden worden tijdens dezelfde raadsvergadering geïnstalleerd. Voor het CDA is dit de heer G. van den Berg, voor de ChristenUnie mevrouw A. Willems-Merjenburgh en voor de PvdA de heer R. Jonkhans.
Provincie:
Tag(s):