dinsdag, 28. september 2010 - 21:36

Inwoners maken zich zorgen over concept Structuurvisie

De Wolden

De gemeente De Wolden ontving maandag tweehonderd handtekeningen uit handen van de werkgroep Ommerweg en omstreken. Met deze handtekeningen wil een groep inwoners haar zorgen bekend maken over de concept structuurvisie 2010-2030 die de gemeente heeft opgesteld.

De zorgen gaan over de mogelijkheden om huizen te bouwen in enkele bebouwingslinten waaronder de Ommerweg. De ondertekenaars verzoeken de gemeente om het platteland zoveel mogelijk in stand te houden, de natuur niet te verstoren en de bouwmogelijkheden in de dorpen te creëren in plaats van in het buitengebied.

Wethouder Jan ten Kate nam de handtekeningen in ontvangst: “Ik ben blij met deze reacties. Het geeft aan hoezeer de inwoners van De Wolden betrokken zijn bij hun omgeving. Ik vind het jammer dat het beeld is ontstaan dat we bepaalde linten vol willen bouwen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Maar we willen wel kansen bieden voor maatwerk in de kleine kernen en linten.”

De Wolden wil met deze structuurvisie het landelijk gelegen karakter van de gemeente juist versterken. In de vijf kerndorpen neemt de gemeente nadrukkelijk het initiatief tot bouwen. Dat is nodig om het voorzieningenniveau van de gemeente als geheel op peil te houden. Voor de overige kernen laten we het initiatief over aan het dorp, waarbij de gemeente de regie houdt.

Als blijkt dat kleine kernen ook behoefte hebben aan nieuwe woningen is daar dus ruimte voor. Dit kan in de vorm van landschappelijk bouwen. Landschappelijk bouwen betekent dat de kwaliteit van het landschap leidend is, naast de belangen van omwonenden en aanliggende bedrijven.

Een structuurvisie is een ruimtelijk economische visie waarmee de gemeente haar ambities voor de toekomst in beeld brengt. De structuurvisie geeft in grote lijnen weer hoe de gemeente de kansen en uitdagingen van de toekomst wil oppakken. De inspraakperiode voor de concept structuurvisie sluit op 29 september 2010. De ingediende inspraakreacties leiden mogelijk tot aanpassingen van de structuurvisie. De definitieve structuurvisie wordt naar verwachting eind 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):