vrijdag, 5. november 2010 - 19:39

Loket Vitaal Platteland Zeeland wordt tijdelijk gesloten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 26 oktober 2010 besloten om het loket Vitaal Platteland Zeeland vanaf 20 oktober 2010 tijdelijk te sluiten.

Het loket Vitaal Platteland Zeeland dient onder meer voor de ontvangst, behandeling en beoordeling van subsidieaanvragen voor het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, POP2. Dit programma loopt officieel tot en met 2013 en in die periode kan de Provincie Zeeland aanspraak maken op maximaal 16,1 miljoen euro aan Europese middelen voor projecten die passen binnen de voorwaarden van het POP2 subsidieprogramma.

Recent is de balans opgemaakt naar de huidige stand van zaken. Vanaf maart 2008 tot eind oktober 2010 is door het college van Gedeputeerde Staten positief beslist op 105 POP2 subsidieaanvragen. Hiermee is een aanzienlijk volume aan Europese middelen gemoeid van 12 miljoen euro. Daarbij is geconstateerd dat door het grote aantal aanvragen de limiet van het budget vroegtijdig zal worden bereikt. Dit gegeven heeft het college van Gedeputeerde Staten doen besluiten om het loket Vitaal Platteland Zeeland tijdelijk te sluiten.
De komende periode zal worden benut om de reeds ingediende projectvoorstellen van voor 20 oktober verder te behandelen en af te wikkelen. Hierbij zal ruime aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre er een nadere selectie en prioritering moet plaatsvinden van de bijna 40 initiatieven die nu nog in de pijplijn zitten.

Het college van GS heeft geconcludeerd dat op basis van het huidige inzicht het totale beschikbare EU-volume ruimschoots zal worden uitgeput. Dit geeft aan dat het POP2 programma in Zeeland tot nu toe zeer succesvol is verlopen en er veel belangstelling bestaat voor de subsidiemogelijkheden die dit programma biedt.

Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2-programma), is een programma dat gericht is op de ontwikkeling van het platteland in de breedste zin van het woord. Het doel van het programma is voornamelijk gericht op het bevorderen van een toegankelijk, vitaal en dynamisch platteland waar de landbouw niet meer de enige economische drager is.

Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met investeringen in kleinschalige ondernemingen die zich richten op toerisme en recreatie. Maar men kan ook denken aan projecten in het kader van onder andere verbrede landbouw, toeristische activiteiten, basisvoorzieningen platteland, dorpsvernieuwing en landelijk erfgoed.
Provincie:
Tag(s):